Södra delen av Katrinefors industriområde

Planområdet sett från ovan

I syfte att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk behöver gällande detaljplaner i området ändras. Detta förslag till ändring avser den södra av de två planer som omfattar området.

Efter att förslag till ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad varit föremål för granskning, planeras beslut om antagande av planen. Detaljplanen planeras behandlas för antagande av kommunstyrelsen den 16 november 2020 och kommunfullmäktige den 30 november 2020.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med ändringen av aktuell plan är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.

Planändringen syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad. Planändringen innebär att mark som i gällande stadsplan är avsedd för markreservat för allmänna underjordiska ledningar upphävs, prickmark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort och till delar ersätts med innebörden att marken inte får förses med byggnad, område som i gällande plan ska utgöra planterat skyddsområde tas bort samt högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom delar av området.

Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintlig industri i området vid Katrinefors bruk.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

I samrådsskedet handlades ändringen av denna plan tillsammans med ändringen av stadsplan 55 - ändring av detaljplan för Katrineforsområdet. Till granskningsskedet har de två planändringarna lyfts isär till två separata processer, i syfte att tydliggöra att det är just ändringar av de två befintliga planerna som görs, och inte upprättande av en ny plan för området. Samrådshandlingarna finns publicerade här på sidan, och under Relaterad information finns länkar till detaljplanehemsidan för det samordnade ärendet, samt till detaljplanehemsidan för ändringen av stadsplan 55 - ändring av detaljplan för Katrineforsområdet.

Så kan du påverka

Förslaget till planändring var tillgängligt för granskning från och med den 11 juni 2020 till och med den 7 juli 2020. Under granskningen inkomna synpunkter har nu sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Samtliga handlingar i ärendet finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-11 16.00

Relaterad information