Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sund 4:6, Södra

Sund, ett öppet område beläget längs med E20.

Sund planeras bli ett nytt handels- och industriområde i utkanten av Mariestads centralort mellan Tidan, Västerängs industriområde, Sandbäcksvägen och väg E20. Med närhet till väg E20 finns goda förutsättningar för kommunikationer och marknadsföring längs Europavägen.

Detaljplanens syfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra industri- och handelsetableringar i området Sund, attraktivt utifrån kommunikationer och med skyltläge längs väg E20 mellan trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Detaljplaneförslaget granskades under vintern 2018/2019. Planen har dock ännu inte antagits, då man inväntar ett definitivt besked från Trafikverket angående E20:s nya sträckning.

Samtliga handlingar i ärendet finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av dessa eller övriga frågor; kontakta kommunens planenhet. Kontaktuppgifter och mer information finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-30 08.35

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Granskningshandlingar

Plankarta granskningPDF
Planbeskrivning granskningPDF
SamrådsredogörelsePDF
PM StabilitetPDF
Riskutredning farligt godsöppnas i nytt fönster
Underrättelse om granskningPDF

Övriga handlingar

Planprogram Sund Handels- och industriparkPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.