Sund 4:6, Södra

Sund, ett öppet område beläget längs med E20.

Sund planeras bli ett nytt handels- och industriområde i utkanten av Mariestads centralort mellan Tidan, Västerängs industriområde, Sandbäcksvägen och väg E20. Med närhet till väg E20 finns goda förutsättningar för kommunikationer och marknadsföring längs Europavägen.

Efter att förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (södra), Mariestads centralort, Mariestads kommun varit föremål för granskning, planeras beslut om antagande av planen. Detaljplanen planeras behandlas för antagande av kommunstyrelsen den 11 januari 2021 och kommunfullmäktige den 25 januari 2021.

Detaljplanens syfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra industri- och handelsetableringar i området Sund, attraktivt utifrån kommunikationer och med skyltläge längs väg E20 mellan trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Detaljplaneförslaget granskades under vintern 2018/2019.

Samtliga handlingar i ärendet finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av dessa eller övriga frågor; kontakta kommunens planenhet. Kontaktuppgifter och mer information finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.