Tidavad 4:16

Kommunen planerar för att möjliggöra cirka 8 nya lägenheter i Tidavad inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för samråd under perioden 18 mars till och med 15 april 2021. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter. För mer information se samrådsremiss under relaterad information.

Samtliga samrådshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.