Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Törnberga 1:5 (Sjölyckan)

Sjölyckan inklusive Törnberga sett från ovan i vinterskrud. Längre bort syns Mariestads centrala delar med Domkyrkan, och Vänern.

Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Den här detaljplanen är nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan. Nu planeras för ett antagande av planen.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att verka för en mer blandad bebyggelse inom Sjölyckan, genom att möjliggöra att området kompletteras med flerbostadshus. Vidare syftar den även till att tillskapa en områdesentré där vissa centrumfunktioner förhoppningsvis kan inrymmas på sikt.

Planförslaget innehåller fyra byggrätter för flerbostadshus och i planområdets södra del möjliggörs även centrumverksamheter. Vidare tillåts även användningen skola, i syfte att öppna upp för möjligheten att exempelvis en förskola inryms i bottenplan i något av bostadshusen.

Utöver detta har omsorg skänkts bevarandet av de grönstråk som finns inom tidigare detaljplaner för Sjölyckan, varpå planområdet även fortsatt innehåller en betydande andel naturmark. Denna nästa etapp av Sjölyckans utbyggnad planeras kopplas ihop med befintlig gatustruktur i området via en ny anslutningsväg från östra delen av Vänergatan. I norr kommer anslutningsvägen att kopplas ihop med Taftvägen, väster om planområdet, för att på sikt presumtivt fortsätta även ytterligare norrut inom kommande planering.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes under våren 2019 och detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - genomfördes mellan den 30 oktober och den 27 november 2019. Synpunkterna från samråd och granskning finns sammanställda och kommenterade i ett särskilt utlåtande respektive ett granskningsutlåtande.

Nu planeras för ett antagande av planen. Avsikten är att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 januari 2020, av kommunstyrelsen den 13 januari 2020 och av kommunfullmäktige den 27 januari 2020. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen vinner laga kraft tre veckor efter att det har fattats, såvida planen inte har överklagats innan dess.

Preliminära antagandehandlingar finns publicerade här på sidan.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor - kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-18

Relaterad information