Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Törnberga 1:5

Törnberga 1:5

Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Den här detaljplanen är nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus inom Sjölyckan. Vidare syftar den även till att tillskapa en områdesentré där vissa centrumfunktioner förhoppningsvis kan inrymmas på sikt.

Planförslaget innehåller fyra byggrätter för flerbostadshus och i planområdets södra del möjliggörs även centrumverksamheter. Utöver detta har omsorg skänkts bevarandet av de grönstråk som finns inom tidigare detaljplaner för Sjölyckan, varpå planområdet även fortsatt innehåller en betydande andel naturmark. Denna nästa etapp av Sjölyckans utbyggnad planeras kopplas ihop med befintlig gatustruktur i området via en ny anslutningsväg från östra delen av Vänergatan. Norrut kommer anslutningsvägen att kopplas ihop med vägnätet inom utbyggnadsetapp 5, det vill säga planområdet för Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., för att på sikt presumtivt fortsätta även norrut.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas mellan 20 mars 2019 och 24 april 2019 och ska vara skriftliga - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.