Tranan 3

Befintlig byggnad på Tranan 3, sedd från Kungsgatan

Det nya detaljplanen för Tranan 3 syftar till att tillåta användningen bostäder utöver kontor och centrumverksamhet. Nu planeras för ett antagande av planen.

Detaljplanens huvudsyfte

Tranan 3 används idag till kontorsverksamhet. Fastighetsägaren planerar att ställa om delar av lokalerna till bostäder, och syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra detta.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslag till detaljplan var tillgängligt för granskning under perioden 25 juni till och med 16 juli 2020. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 september 2020. Beslutet anslogs den 7 oktober 2020. Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft den 29 oktober, förutsätt att det inte överklagas.

Antagandehandlingar finns utställda på stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad och är också möjliga att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.