Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tranan 3

Befintlig byggnad på Tranan 3, sedd från Kungsgatan

Det nya detaljplaneförslaget för Tranan 3 syftar till att tillåta bostäder utöver kontor och centrumverksamhet

Detaljplanens huvudsyfte

Tranan 3 används idag till kontorsverksamhet. Fastighetsägaren vill ställa om delar av lokalerna till bostäder, och syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra detta.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget är aktuellt för samråd från den 7 maj 2020 till den 4 juni 2020. Under denna tid får den som vill inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter ska vara skriftliga och kan skickas in antingen via mail eller post - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida och är även utställda på stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad kommun. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel. Notera att besökstiderna i stadshuset för närvarande är begränsade till 9-12 på vardagar i syfte att minska risken för spridning av covid-19.

I syfte att kompensera för stadshusets begränsade öppettider finns planhandlingarna även utställda på Mariestads stadsbibliotek. Stadsbibliotekets öppettider är måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag 10-14 och söndag 12-16.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-07 10.25

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.