Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ullervad 31:1

Ullervad

Mariestads kommun planerar för 15 nya villatomter centralt i Ullervad tätort. Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och erbjuder goda möjligheter till en hög livskvalitet med sitt lantliga läge, bra kommunikationer och grundläggande serviceutbud. Planen har antagits av kommunfullmäktige - ett beslut som har överklagats av närboende.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunfullmäktige har den 30 mars 2020, Kf § 28, beslutat att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 6 april 2020. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats av närboende, och ärendet har därför överlämnats till mark- och miljödomstolen för prövning.

Antagandehandlingar inklusive protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-29 02.00

Relaterad information