Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ullervad 31:1

Ullervad

Mariestads kommun planerar för 15 nya villatomter centralt i Ullervad tätort. Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och erbjuder goda möjligheter till en hög livskvalitet med sitt lantliga läge, bra kommunikationer och grundläggande serviceutbud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2019 att förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1 ska granskas. Granskningen pågår mellan 15 maj och 17 juni 2019. Planförslaget samråddes under hösten 2017 och sommaren 2018. Inkomna synpunkter under samrådet har kommenterats och sammanställts i ett särskilt utlåtande som finns tillgängligt under granskningshandlingar, på den här sidan.  

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget granskades mellan den 15 maj och den 17 juni 2019 och under aktuell tidsperiod hade myndigheter, sakägare och allmänhet möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs nu och planhandlingarna bearbetas inför ett antagande.

Alla handlingar i ärendet går att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller andra frågor, kontakta planenheten genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-18

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Behovsbedömning MKBPDF
LokaliseringsutredningPDF
Särskilt utlåtandePDF
NaturvärdesinventeringPDF 
PM GeoteknikPDF
GranskningremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.