Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ullervad 31:1

Del av planområdet sett från Ullervadsvägen

Mariestads kommun planerar för 15 nya villatomter centralt i Ullervad tätort. Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och erbjuder goda möjligheter till en hög livskvalitet med sitt lantliga läge, bra kommunikationer och grundläggande serviceutbud.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2017 om sarmåd för förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1. Samrådet pågick mellan 27 oktober till 24 november 2017. Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Planbeskrivning samrådPDF
Plankarta samrådPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverka

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.