Översiktsplanering

Översiktsplan 2030, är en långsiktig plan för Mariestads fysiska utveckling. Planen omfattar hela Mariestads kommun.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker sig användningen av mark- och vattenområden på lite längre sikt samt hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras. Planen ska också redovisa allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, men är ett viktigt politiskt dokument som redovisar kommunens vision av framtiden och fungerar som strategiskt dokument för den fysiska planeringen i kommunen. Mariestads gällande ÖP samt andra översiktliga dokument finns att ladda ner på sidan Antagna översiktliga dokument.

Processen att upprätta en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens fjärde kapitel.

Parallellt med Mariestads översiktsplan 2030 gäller även

  • Mariestads bostadsförsörjningsprogram,
  • Mariestads klimatanpassningsplan och
  • Mariestads landsbygdsstrategi.

Sidan senast uppdaterad: