Fördjupad översiktsplan Göta kanal

Båt som åker längst Göta kanal

Foto: Roger Borgelid

Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner har påbörjat ett gemensamt översiktsplansarbete för att utveckla besöksnäringen runt Göta kanal. Nu finns det möjlighet att påverka planeringen!

Göta kanal är ett av Sveriges mest kända besöksmål och lockar både närboende och långväga turister till besök. Många turistföretag har byggt sina företag med koppling till kanalen och det besöksunderlag som den ger. Kanalen med dess slussar och farleder är också levande kulturhistoria med unika kultur- och naturmiljöer värda att bevara.

För att utveckla kanalområdets besöksnäring och samtidigt bevara dess unika miljöer har Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner påbörjat ett gemensamt planeringsarbete. Planen ska presentera en långsiktig hållbar utveckling av kanalområdet till 2030. Den ska säkerhetsställa bevarandet av områdets natur- och kulturvärden samt ger berörda företag förutsättningar att utveckla sina verksamheter.

Lämna synpunkter i digital karttjänst

Synpunkter kan lämnas i en digital karttjänst där kan man även ta del av andras synpunkter. Det går även att kontakta kommunen via telefon och epost. Hitta klickbar länk och kontaktuppgifter under rubriken Relaterad information.

Så går arbetet till

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av Plan- och bygglagen (2010:900) och innehåller två tillfällen för samråd med allmänheten. Det slutliga dokumentet ska antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Då ska arbetet vara klart

Översiktsplanen ska vara klart hösten 2022.

Sidan senast uppdaterad: