Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040

Mariestads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestad. Planen visar kommunens intentioner för utveckling av mark- och vattenanvändningen inom planens geografiska avgränsning. Planen omfattar Mariestads tätort samt områden nordost, öster och sydväst om tätorten. I dessa områden föreslås en utvidgning av staden. Planen ersätter den gällande kommunövergripande översiktsplanen inom den fördjupade översiktsplanens geografiska avgränsning.

Bakrund

Mariestad står inför sin största utvecklingsresa och stadsomvandling i modern tid. Kommunen har som mål att växa med cirka 15 000 nya invånare till 2040. De kommande åren planerar flera företag att etablera nya verksamheter eller utöka sina befintliga verksamheter inom Mariestads tätort. Utvecklingen väntas generera tusentals nya arbetstillfällen. Det betyder att det behövs mark för nya bostäder, nya verksamheter och utökad offentlig service. Staden behöver kort sagt växa; bedömningen är att det kommer att behövas cirka 7 000 nya bostäder för att tillgodose bostadsbehovet.

Syfte och mål

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av staden med nya bostäder, kommersiell och offentlig service, nya industriområden och utveckla stadens allmänna platser för att skapa förutsättningar för kommunen att bli 40 000 invånare 2040 samt förutsättningar för nyetablering och utveckling av verksamheter och industri. Det övergripande målet är att möjliggöra en god, attraktiv och hållbar livsmiljö för alla i en växande stad. Utvecklingen ska ske på ett miljö­mässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Digital karta

Den fördjupade översiktsplanens kartor för strategi, markanvändning, värden och hänsyn finns även tillgängliga i en webbkarta som ett komplement till planhandlingen. Du hittar kartan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samråd för den fördjupade översikstplanen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 november 2023 att Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 ska bli föremål för samråd. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet pågår under perioden 7 november till 4 december 2023.

Här på hemsidan finns planförslaget och tillhörande handlingar. Planförslaget finns även utställt på Mariestads stadshus, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07.45 – 16.30). Utställningen är bemannad under dessa tider:

  • Onsdag 15/11 kl. 13-14
  • Torsdag 16/11 kl. 13-14
  • Måndag 20/11 kl. 13-14
  • Onsdag 22/11 kl. 11-12
  • Torsdag 23/11 kl. 11-12
  • Lördag 25/11 kl. 11-15
  • Måndag 27/11 kl. 11-12
  • Tisdag 28/11 kl. 11-12
  • Fredag 1/12 kl. 11-12
  • Måndag 4/12 kl. 11-12

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna eller för frågor övrig tid, kontakta Planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se eller per post till adress:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast den 4 december 2023.

Sidan senast uppdaterad: