Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så kan du påverka

När det gäller den fysiska planeringen av vår stad och kommun kan du påverka genom att lämna synpunkter under planprocessen.

Nedan beskrivs processen vid stadsplanering går till. Du har störst möjlighet att påverka om du lämnar tidiga synpunkter, alltså under samrådet.

Planprocessen i korthet

Här redovisas planprocessen i korthet, mer information kan du få på Boverkets hemsida. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Samråd

Ett första utkast till detaljplan skickas ut. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Planförslaget (eventuellt reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog.

Antagande

Detaljplanen antas vanligen av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås vinner detaljplanen laga kraft.

Förfaranden

Vill du veta mer om olika förfaranden så läs på Boverkets hemsida. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Standardförfarande

Det vanligast förekommande förfarandet för en detaljplan.

Enkelt förfarande

Förutsättningarna för detta är att förslagetär av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Utökat förfarande

Detta används när framför allt när förslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller kan antas  medföra en betydande miljöpåverkan.

Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen finns under Relaterad information här på sidan.

Överklagandet ska ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se respektive detaljplan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
  • om planförslaget efter granskningen ändrats till nackdel för någon eller
  • om planen inte tillkommit i laga ordning

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Kontakt

Vill du lämna synpunkter på någon av våra pågående planer så görs det under specifika datum, dessa framgår på varje detaljplans sida. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas via post eller e-post, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Infobrevlåda Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Boverket samhällsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster