Dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smältvatten, spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor och sedan via diken eller ledningar ut till vattendrag och sjöar. I tätorter med många hårdgjorda ytor är det årligen stora volymer vatten som måste ledas bort för att det inte ska bli översvämning.

Den egna fastighetens dagvatteninstallation

Vid kraftiga skyfall kan dagvatten tränga in baklänges i fastighetens dagvattenservis. Kommunens dagvattennät ska vara dimensionerat så att vattnet inte kan stiga högre än till uppdämningsnivå. Uppdämningsnivån är lika med markytans nivå vid anslutningen till kommunens nät. Fastigheten behöver därför en installation som skyddar mot inträngande dagvatten upp till denna nivå. Bilden visar en principskiss över hur fastighetens dagvatteninstallation kan se ut för att minska risken för skador orsakade av inträngande dagvatten.

Skiss över hur dräneringsvattnet pumpas till en låsbrunn. Efter pumpen är en backventil monterad. Till låsbrunnen leds även regnvatten från stuprör innan dagvattnet leds till kommunens dagvattenledning.

Fastighetens dagvatten ska fördröjas på den egna fastigheten före avledning till kommunens ledningsnät. Vid anslutning av fastighetens dräneringsvatten till kommunens ledningsnät bör fastighetens installation omfatta dräneringspump, backventil samt låsbrunn.