Projekt Askevik Moviken

Kommunen har en skyldighet att upprätta VA-försörjning till ett större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt Mariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 31 fastigheter i Moviken respektive 65 fastigheter i Askevik ingå i ett verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Mariestads kommun.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen är det geografiska område inom vilket kommunen har ansvaret för att ordna med VA-tjänster. Kommunens skyldigheter att upprätta verksamhetsområde styrs av sjätte paragrafen i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Tider och arbetsplanering

Anläggandet av kommunala dricks- och spillvattenledningar kommer ske mellan 2019-2020.

Teknisk lösning

Det kommer anläggas överföringsledningar för dricks- och spillvatten från Sjötorp till Moviken och mellan Moviken och Askevik.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-26 15.23

Relaterad information