Vattenskyddsområden

Foto på skylt som informerar om vattenskyddsområde

Varför inrättas vattenskyddsområden?

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda. Inom vattenskyddsområden gäller ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter, som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Vad gäller inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Därtill finns det föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller allmänt inom vattenskyddsområden. Vänligen kontakta VA-avdelningen om du har frågor om detta.

Utöver regler för vissa typer av verksamheter och markanvändning gäller att man måste vara särskilt försiktig med allt som kan förorena vattentäkten. Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är särskilt viktiga för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Om du sprider växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård, se till att göra det på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen undviks.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på t.ex. en gör-det-själv-hall, där vattnet omhändertas och renas
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att samla upp olja och andra kemikalier och skydda marken från spill.