Vattenskyddsområden i Mariestad

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för vattentäkter. Vattenskyddsområden är indelade i olika skyddszoner bland annat beroende på markens känslighet och avstånd till täkten. I skyddszonerna gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Till höger, under relaterad information hittar du kartor, föreskrifter och annan information om befintliga vattenskyddsområde.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

De vattenskyddsområden som finns i Mariestads kommun är följande:

Boterstena

Vattenskyddsområdet ligger utmed väg 26, strax söder om avfarten till Tidavad. Området är ca 570 meter i öst-västlig ritkning och ca 1 km i nord-sydlig riktning. Området går på båda sidor om väg 26 som går rakt genom området.

Lugnås

Vattenskyddsområdet ligger inne i Lugnås.Området är ca 200 meter brett i öst-västlig riktning och 300 meter i nord sydlig riktning. Vägen Törnbacken går rakt genom området.

Svaneberg

Vattenskyddsområdet avgränsas av E20 i söder. Området sträcker sig någon kilometer norrut på östra sidan om vägen mot Svanebergs gård.

Sjötorp

Vattenskyddsområdet utgör en rektangel på ca 800 meter i nod-sydlig riktning och 380 meter i öst-västlig riktning. Områdets norra gräns sträcker sig mitt mellan södra infarten till Sjötorp från väg 26 och bandybanan i Sjötorp.

Sidan senast uppdaterad: