Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Köldmedia

Två av våra största miljöhot är uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och växthuseffekten. För att klara dessa miljöhot har Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en successiv utfasning av de värsta ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Du som har en anläggning är skyldig att följa föreskrifterna i förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Se länk.

Information om ny lagstiftning

Från 1 januari 2015 gäller ny lagstiftning för köldmedier. Det är EU:s f-gasförordning (nr 842/2006) som har ersatts med en ny f-gasförordning (nr 517/2014).

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att:

  • Ni kan behöva läckagekontrollera er köldmedieutrustning oftare än hittills.
  • Ni kan behöva läckagekontrollera utrustning som hittills inte behövt läckagekontrolleras, det vill säga utrustning med mindre än 3 kg köldmedia.

Läs mer om den nya förordningen på Naturvårdsverkets hemsida. Se länk.

Anmälan

I god tid före nyinstallation av ett aggregat innehållande minst 10 kg köldmedium ska du anmäla det till kommunen.

Rapportering

Varje år ska du som har minst 10 kg köldmedium installerad, rapportera in resultatet av kontrollen till kommunen. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter det att kontrollen utförts. I dessa 10 kg ska aggregat med minst 3 kg köldmedium räknas in.

För både anmälan och rapportering har kylfirmorna de blanketter som behövs.
Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering riskerar du att få betala miljösanktionsavgift.

Kontroll av certifikat

Alla kontrollanter ska inneha ett giltigt certifikatsnummer. Kontrollfirman som kontrollanten har anställning hos ska inneha ett företagcertifikat. Det är du, som verksamhetsutövare, som ansvarar för att kontrollera att kontrollanten som utför kontroll av dina aggregat har giltigt certifikatsnummer samt företagcertifikat. Kontroll av certifikat kan du enkelt göra på INCERT Onlines hemsida. Se länk.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut på din inskickade rapport senast i juni varje år.

Förbud mot vissa köldmedier

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet, med vissa undantag att använda HCFC-köldmedier i befintliga anläggningar. Undantag görs för enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 g köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk.

Utrustning som innehåller HCFC bör därför, i god tid innan detta datum, konvertera till annat köldmedium eller skrotas. För HCFC-köldmedier gäller sedan tidigare påfyllningsstopp. Om det uppstår ett läckage före den 31 december 2014 i ett befintligt system med HCFC måste aggregatet konverteras, skrotas eller bytas ut.

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 g CFC eller mindre är undantagna från förbudet tills de tjänat ut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets vägledning om flourerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INCERT Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan