Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Elfordon testas i Mariestad

Foto: Tommy Kohle

Mariestads kommun har av UNESCO utnämnts till ett biosfärområde; ett modellområde för hållbar samhällsutveckling – något som också Mariestads Vision 2030 tar fasta på. Utmärkelsen tangerar hållbarhetsmålen på nationell nivå (Regeringen 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta) och på regionnivå i form av strategidokumentet VG2020, där Västra Götaland uttrycker ambitionen att bli den ledande hållbarhetsregionen i Sverige.

De ambitiösa hållbarhetsmålen, en arbetsmarknad i behov av vitalisering och en önskan om en industriell förnyelse, har lett till att Mariestad i samarbete med Lunds Universitet, lokalt och regionalt näringsliv och olika offentliga aktörer, nu etablerar Test- och demonstrationsplats Mariestad. Test- och demonstrationsplatsen blir en miljö där hållbara transportlösningar på land och till sjöss ska utvecklas och testas.

ElectrivillageEtt av Test- och demonstrationsplatsens olika delområden kallas ”ElectriVillage” och har sin förebild i projektet Electricity i Göteborg. I Göteborg testas och demonstreras elektrifiering av kollektivtrafik med den större stadens behov och förutsättningar. Mariestad är en liten kommun med delvis andra behov, och
det finns ungefär 150 kommuner av samma storlek i Sverige. Mariestad vill gå före för att visa hur en stad av vår storlek utifrån våra förutsättningar, kan arbeta mot hållbarhetsmålen och samtidigt skapa tillväxt. Genom ElectriVillage blir vi dessutom världens första biosfär som kan uppvisa ett modellområde för hållbara transportlösningar. Mariestads kommun ska med hjälp av Lunds Universitet testa tre helelektriska transportfordon och prova olika former av laddlösningar för dessa.

Elväg
Målet är att testbygga elväg som gör det möjligt för alla fordon att ladda under färd i samma system. Det rör sig om en buss med 22 platser, en distributionsbil för matleveranser till skolor och äldreboenden, och ett arbetsfordon till parkförvaltningen. Fordonen levereras av företaget Coman AB som bygger specialfordon. Dessa är av låggolvs- och lättviktskonstruktion vilket innebär ergonomiska fördelar och minskade kostnader för vägunderhåll. Eftersom fordonen är helelektriska minskar både koldioxid- och bullernivån, och den nätta konstruktionen bidrar till mindre trängsel i den lilla stadskärnan. Bussen kommer i första hand att testas i skolsammanhang, men på sikt vill kommunen även utvärdera den som stadsbuss.

Etablering av vätgasstation
Kort efter beslutet om etablering av Test- och demonstrationsplats Mariestad fattades också beslut om investering i en vätgasstation. I och med detta blev Mariestad också medlem i ett EU-projekt tillsammans med leverantören av stationen, företaget H2Logic i Danmark. Genom etableringen blir Mariestad den femte svenska kommun som investerar i en egen vätgasstation. Närmast finns en station i Göteborg och en i Stockholm. Till vätgasstationen planerar Mariestads kommun även för investering i en elektrolysör. En elektrolysör är en apparat som
tillverkar vätgas och syrgas med hjälp av elektrisk energi och vatten.

– Med en elektrolysör kommer vi att kunna tillverka egen vätgas i Mariestad. Dessutom kan vi omvandla överskott av biogas till vätgas, och på det sättet använda våra lokala, förnyelsebara energiresurser på ett effektivt sätt, säger Harald Bouma vid det lokala energibolaget VänerEnergi, projektledare
för etableringen av vätgasstationen.

Mariestad tittar också på hur det ska gå att få till stånd en systemlösning som bygger både på produktion och lagring av egen miljövänlig el. En del av systemlösningen utgörs av en planerad solpark som ligger för beslut under senhösten.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-31

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun