Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Vissa verksamheter måste anmäla den lokal de ska bedriva sin verksamhet i. Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

Typ av lokaler

Exempel på anmälningspliktiga lokaler:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälan

Anmälan ska ske skriftligen till oss på vår självserviceportal (se länk under Relaterad information här på sidan) innan en verksamhet påbörjas i lokalen.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuellt belopp hittar du i Taxebilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 38 § FMH. Se under Relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad: