Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar mineralolja som riskerar att släppas ut i spill- eller dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare.

Varför ska verksamheten ha oljeavskiljare?

Utsläpp av oljeprodukter (mineralolja) kan orsaka problem i naturen. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut. Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. Även utsläpp av mycket små mängder mineralolja kan orsaka stor skada, framför allt om sjön eller vattendraget används som dricksvattentäkt. En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps ut. Men oljeavskiljaranläggningen är ingen komplett reningsanläggning. Avskiljning av mineralolja är endast ett steg i reningsprocessen för ett renare vatten. 

Dimensionering och placering 

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Normerna reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, provning, märkning, dimensionering med mera. För att oljan ska hinna stiga till ytan, är det viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad. Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Tips för att sköta anläggningen

Här följer några tips för att sköta anläggningen på ett bra sätt.

Kontrollera minst var tredje månad

  • Oljehinnans tjocklek. Det finns olika tekniker för detta, till exempel en vattenpasta som stryks på en sticka eller ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
  • Slammets tjocklek. Det går att göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet oljeavskiljaren bör tömmas.
  • Funktionskontroll av larmet.
  • Koalesatorns funktion.

Gör minst en gång om året

  • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
  • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
  • Byt ut eller rengör koalesatorn.

Gör en gång vart femte år

Så kallad femårskontroll som regleras i SS-EN 858-2. I femårskontrollen får ni reda på om oljeavskiljaren är tät och hel. Om er oljeavskiljare har läckt är det viktigt att ni åtgärdar den snabbt för att hålla nere saneringskostnaderna.

Femårskontroll av oljeavskiljare

Vi vill att alla som har en oljeavskiljare installerad 2010 eller tidigare ska göra femårskonotroll och skicka in resultatet till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om det visar sig att oljeavskiljaren inte är tät ska det åtgärdas. Ibland kan provtagning och sanering krävas om olja har läckt ut.

Här på hemsidan finns blanketter att fylla i. De går att skicka in digitalt om de signeras med e-legitimation.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02 14.02

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet Miljö och bygg
Expedition
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Oljeavskiljare, rapporteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster