Tobak och e-cigaretter

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny Tobakslag

Ansökan lämnas till Sektor stöd och omsorg i Mariestads kommun och prövas i enlighet med Tobakslagens regler.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2019. Om du inte har sålt tobak tidigare så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas. Den som tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen måste ansöka om detta på nytt.

Har ingen ansökan inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 eller om ansökan avslås är försäljning av tobaksvaror inte tillåten, se ansökan samt information under relaterad information på sidan.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en ansökningsavgift som betalas in i samband med ansökan.

Ansökan behandlas först när avgift erlagts. Bankgiro: 5726-3840. Märk inbetalningen med ”Ansökan Tobak”. Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

Kostnader för tillstånd från och med 1 juli 2019:

Ansökan om försäljningstillstånd 2400 kr
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 1867 kr
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 1467 kr
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 667 kr
Tillsyn av försäljningstillstånd 2000 kr

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen godkände också WHO:s protokoll för att minska risken för olaglig handel med tobaksvaror.

Riksdagen ansåg däremot inte att lagstiftningen kring marknadsföring av tobak behövde skärpas så att bara tobaksförpackningar skulle få uppvisas, vilket regeringen föreslagit. Inte heller självbetjäningsförbudet av tobaksvaror ville riksdagen ställa sig bakom.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-17 11.27