Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ordlista upphandling

Här följer en kortfattad ordlista över ord och uttryck som ofta används inom offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens frågeportal finns ytterligare möjlgihet att söka fram frågor och svar kring olika begrepp, och även ställa egna frågor. Naturligtvis kan du även kontakta oss på kommunens upphandlingsenhet om du har frågor.

Anbudsgivare
Den som lämnar anbud.

Direktupphandling
Upphandling utan krav på infordrande av anbud. Direktupphandling får användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl.

Förenklad upphandling

Upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster under tröskelvärdena. Annonseringsskyldighet föreligger.

Förfrågningsunderlag

Skriftliga underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

Icke diskriminering, principen om

Förbud att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet.

Kvalifikationskrav
Vid upphandling över tröskelvärdena får sådana krav ställas på leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet.

Likabehandling, principen om
Alla leverantörer ska behandlas lika.

Proportionalitetsprincipen 
Den upphandlande enheten får i en upphandling inte ställa större krav på leverantören än som behövs och är ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen.

Prövning av anbud
I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande enheten ange hur prövning av anbuden ska gå till. En upphandlande enhet kan anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller det anbud som har lägst anbudspris. Har den upphandlande enheten angivit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska enheten ta hänsyn till samtliga i förfrågningsunderlaget angivna omständigheter, såsom pris, leveranstid, driftskostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera.

Ramavtal
Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. 

Rättsmedel
Överprövning i allmän förvaltningsdomstol, vilken kan leda till ett förordnande att upphandlingen ska göras om eller rättas till eller skadeståndstalan i allmän domstol.

Tilldelningsbeslut
Beslut om vilket anbud som antas i en upphandling. Upphandling: Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

Transparensprincipen
Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24

Relaterad information

Kontakt

Irina Kitaeva
Upphandlare
Telefon: 0501-75 51 55
E-post: Irina Kitaeva
 
Camilla Sundler
Upphandlare
Telefon: 0501-75 50 13
E-post: Camilla Sundler

Länkar

Upphandlingsmyndighetens frågeportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan