Mätning av besöksstatistik

Två personer promenerar på en gata. Bilden är beskuren så bara deras skor syns.

I sommar genomför Mariestad kommuns näringslivsenhet, för andra året, en undersökning kring besökande på fyra platser i kommunen. Statistik samlas in med hjälp av wifi-signaler.

Mätningen syftar till att få en bild av antalet besökare på utvalda besöksmål i kommunen i sommar samt hur besökare rör sig i dessa områden. Statistiken samlas in på fyra platser i kommunen: gästhamnen, Nya torget, Karlsholme och Sjötorp.

Hur fungerar mätningen?

Mätningen omfattar alla som har wifi aktiverat på sin mobiltelefon, dator eller surfplatta på platserna där mätningen utförs. Informationen som samlas in anonymiseras direkt automatiskt innan analys och kan därför inte kopplas till en enskild individ. Det som analyseras är endast strömmar av grupper och rörelsemönster. Om du ändå inte vill vara del av analysen kan du stänga av wifi på din mobiltelefon.

Kompatibelt med GDPR

Datainspektionen (tillsynsmyndighet för hur personuppgifter behandlas) har i ett tidigare beslut gett godkännande för denna typ av tjänst. Bland annat mot bakgrund av att informationen anonymiseras vilket gör att det inte går att utläsa information om vilka personer som besökt olika platser.

Har du synpunkter eller frågor kring behandling av personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@mariestad.se


Survey of visitor statistics

Mariestad municipality are currently conducting a survey on visitor statistics in four locations in the local area. These statistics are collected through wifi signals.

The aim of the survey is to get an improved picture over the total amount of visitors to chosen turist destinations and how visitors move around in these areas. Statistics will be collected from four different locations: The Marina, The new square, Karlsholme and Sjötorp.

How does it work?

The survey includes everyone with wifi activated on their mobile phone, computer or tablet where the surveys are being conducted. The collected information is immediately made anonymous before analysis which means it cannot be connected to any individual person. The information collected is restricted to movement of groups and movement patterns. If you do not wish to participate in the survey you need only to disable the wifi function on your device.

Compliance with GDPR

Datainspektionen (The Swedish Data Protection Authority) have given permission for these types of analysis. With terms including but not limited to making the data collected anonymous and ensuring that information is not gathered about which people visit which places.

If you have feedback or questions regarding our policies on usage of personal data you can contact the local councils dataprotection agent at dataskyddsombud@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: