100 företagsbesök vittnar om stark framtidstro i Mariestad

En man står i en verkstad, ler och håller i ett kvastskaft.

Den 23 mars genomförde Mariestads kommun Företagsbesöksdagen med besök hos 100 Mariestadsföretag på en dag. Det blev en inspirerande dag med mycket bra input från näringslivet. Här har vi sammanställt en del av det som kom fram under besöken.

Den 23 mars besökte politiker och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter 100 företag på en dag. Syftet med besöken var att stärka relationen mellan kommunen och näringslivet samt att skapa en förståelse för företagens behov.

Enkätfrågor

Dagen gav tillfälle att träffa stora som små företag från alla olika branscher. I samband med besöken fick företagen svara på ett antal frågor. Frågorna handlade om hur verksamheten ser ut idag, framtidsutsikter, hållbarhetsfrågor, kompetensbehov och om det är något kommunen kan stötta med idag.

Positiv anda kring framtiden

Resultaten från ekätundersökningen visar på en positiv anda hos näringslivet och att man ser på framtiden med tillförsikt. Några få har det kämpigt just nu men ser positivt på lång sikt. Medan stora expansionsplaner finns hos vissa av företagen, planerar andra att växa i lite långsammare takt och några enstaka känner sig nöjda med verksamheten som den är. Mariestads utveckling engagerar många och man ser det som en chans att utveckla sitt företag tillsammans med staden. Det finns en stolthet och ett ambassadörskap för Mariestad som plats att leva och verka på. Många vill vara med i utvecklingsarbetet och ser sig själva som en del i utvecklingen.

Vi ser mycket positivt på utvecklingen generellt. Ser fram emot att Mariestad blir större. Mer folk ger mer jobb.

Utmaningar

I takt med att staden kommer att växa med de planerade etableringarna finns en oro hos företagen att Mariestads karaktär ska försvinna, med småstadscharmen, centrumhandel och känslan av att ha nära till allt. Andra delar som nämns är infrastrukturen, med frågor kring trafiksituationen, kollektivtrafik, vård, skola och omsorg. I nuläget, trots att kriget i Ukraina, höga elpriser och inflation har en påverkan, så klarar sig de flesta bra och många ser en fortsatt uppgång.

Vi vill vara en aktiv del av samhället, stötta föreningsliv och utvecklas i takt med staden.

Kompetensförsörjning

Ungefär hälften av de tillfrågade företagen har idag den personal de behöver. Den andra hälften efterfrågar personal i större eller mindre utsträckning och upplever det olika svårt att hitta den kompetens som behövs. Många uttrycker en oro över framtidens utmaningar att hitta personal och är rädda att de nya industrierna kommer att locka arbetskraften från de befintliga.

Hållbarhetsfrågor

Alla företag som besöktes under dagen jobbar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt. Det kan vara alltifrån stora satsningar som montering av solceller, byte till eldriva fordon och mer energisnåla maskiner eller stora ändringar i tillverkningsprocessen, till bättre avfallshantering, byte till LED-belysning och att tänka klimatsmart i så stor utsträckning som möjligt. De flesta företagen är noga med hur deras leverantörer jobbar med hållbarhet och klimatfrågor. Genomgående är att man försöker ha lokala eller så närbelägna leverantörer som möjligt för att minska transporterna. Det finns önskemål om fler rutter och fler stopp i lokaltrafiken samt förslag om bättre företagslösning på Bångahagen för enklare avfallshantering.

Lyckad dag med input

Sammanfattningsvis blev Företagsbesöksdagen väldigt lyckad där kommunen fick bra inspel och synpunkter på Mariestads utveckling. Frågor om verksamhetsmark, trafiklösningar, centrumhandel, energibehov, samarbete med skolan, upphandling, bygglov och miljötillstånd, evenemang och kommunikation är bara några exempel på det som diskuterades.

Det finns en härlig framåtanda och mycket god samarbetsvilja hos Mariestads näringsliv. Känslan av att vi alla gör den här utvecklingsresan tillsammans är tydlig och bådar gott för stadens framtid, säger näringslivschef Peter Jonsson.

Vi brinner för Mariestad, här har vi våra rötter och det vi är stolta över.

Vill du också ha företagsbesök?

Representanter från kommunen gör regelbundet besök hos Mariestadsföretagen.

Vill du också ha besök? Kontakta näringslivsenheten via e-post naringsliv@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: