Tillstånd och regler

Här finns information för dig som ska starta eller redan driver en verksamhet. Här hittar du information om när du måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Anmäl/sök gärna tillstånd i god tid innan du startar. Du kan behöva anmäla/ansöka för flera saker för just din verksamhet.

Är du osäker på vilka tillstånd du behöver? På sidan Verksamt.se finns mer branschspecifik information. Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt och information

Nedan kan du se kontaktuppgifter och information kopplat till ärenden. Ärendena sorteras i bokstavsordning.

Kontaktuppgifter för respektive ärende samt länkar till mer information

Ärende

Kontakt

Mer information

Alkoholservering
Folkölsförsäljning i detaljhandeln

Det krävs tillstånd för att servera alkohol.
Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste
göra en anmälan.

Niklas Engebretsen, handläggare
Telefon: 0501-75 60 48
E-post: Niklas Engebretsen

Serveringstillstånd, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning kundtjänst
Telefon: 0500-498185
E-post: Avfall och återvinning Kundtjänst

Avfall och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AÖS - Avfallshantering Östra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel i verksamhet

Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida bekämpningsmedel.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Kemikaliehantering

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret.

Räddningstjänsten Skaraborg
Telefon: 010-173 63 00
E-post: Räddningsstjänsten Skaraborgs infobrevlåda

Räddningsstjänsten Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov, anmälan

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt, bygga ut eller om du ska göra renoveringar.

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Bygglov

E-tjänst för bygglovsansökan - Bygga ändra och riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cisterner (lagring av olja)

Om du ska lagra eldnings- diesel- och spillolja
samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, krävs anmälan av dessa cisterner.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda


Djurhållning

Ansökan om tillstånd behöver göras för viss djurhållning.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Djurhållning

Evenemang

Om du ska anordna evenemang på allmän plats behöver du olika tillstånd beroende på evenemangets karaktär. Tillstånd från polisen krävs för att till exempel ställa upp en byggställning, ha en uteservering eller anordna en loppis.

Särskilda regler gäller för servering av alkohol och livsmedel. Läs mer under respektive rubrik i tabellen.


Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Använda allmän plats

Sök tillstånd för evenemang hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett toalett-avlopp/ ansluta toalett till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs. Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Enskilt avlopp

Farligt avfall, transport 

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall och farligt gods.

Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 40 00 
E-post: Länsstyrelsen infobrevlåda

Transport av farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gatuförsäljning, torghandel

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Mariestads gator och torg.

Tekniska förvaltniinge
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Använda allmän plats

Torghandel

Gräva på kommunal mark

För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.

Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 51 43
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Gräva på kommunal mark

Kemikaliehantering

Om du hanterar och/eller säljer kemikalier i din verksamhet sköter kommunen tillsyn och kontroller. Kemiska produkter måste hanteras på rätt sätt och förpackningar i handeln ska vara rätt märkta och korrekt tillslutna. 

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Kemikaliehantering

Köldmedier

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar ska anmälas innan nyinstallation. Varje år ska du som har minst 10 kg köldmedium installerad, kontrollera och skicka rapport till kommunen. 

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Anmälan och rapportering av köldmedier

Livsmedelsverksamhet

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa fall krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet.


Se även Utsläpp av avloppsvatten för riktlinjer om bland annat fettavskiljare.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Livsmedelsverksamhet

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Lokaler, ändra användning

Det krävs bygglov för att ändra användning av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Bygglov

Miljöfarlig verksamhet
För vissa miljöfarliga verksamheter måste du
göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Miljöfarlig verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Offentliga lokaler
Med offentlig lokal menas till exempel lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal. Anmälan av lokal ska göras
till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Parkering, nyttokort
Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttokort.

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Parkering Öppnas i nytt fönster.

Rivning

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader.

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Rivningslov Öppnas i nytt fönster.

Skyltar (trottoarpratare och fasadskyltar)

För att ha skylt på allmän plats måste du ha tillstånd från polisen. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer och torg.  Bygglov krävs för fasta anordningar, så som fasadskyltar.

Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Sök tillstånd för skylt hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bygglov


Råd och regler för trottoarpratare Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tobaksförsäljning

Anmälan till kommunen krävs för att sälja tobaksprodukter.

Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Tobaksförsäljning

Uteservering

Du behöver söka tillstånd för att ha en uteservering.

Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Råd och regler för uteserveringar Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Utsläpp av avloppsvatten

Riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från industrier, livsmedelsverksamheter och andra verksamheter.


Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

VA-anslutning

Anmälan om VA-anslutning krävs vid byggnation.

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansökan om VA-anslutning och nybyggnadskarta