Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Du kan behöva söka tillstånd eller anmäla

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan.

Du kan ta reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig genom att titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Se Relaterad information.

Anmäl i god tid

C-verksamhet, se ovan, ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Länk till vår självserviceportal där blankett för anmälan finns hittar du under Relaterad information här på sidan.

Även ändringar i verksamheten ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du på samma blankett som där du anmäler miljöfarlig verksamhet. 
Tänk också på att det kan krävas bygglov eller anmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad (läs mer under Bygga och bo).

Att tänka på

För verksamhetsutövare är hanteringen av farligt avfall, kemikalier, buller och egenkontrollen extra viktigt att ta hänsyn till. Under rubrikerna "Avfall", "Cisterner & kemikalier" och "Buller" finns mer information. Det finns information på Natur-vårdsverkets hemsida om verksamhetsutövares egenkontroll. Se Relaterad information.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över för samtliga C- och U-verksam-heter (se ovan) samt de B-verksamheter som kommunen har övertagit tillsynen från Länsstyrelsen.

Under tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens miljöpåverkan, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll.

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Se Relaterad information under Dokument.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom sex veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Sidan senast uppdaterad: