Riskklassning och efterdebitering från 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny risklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför Miljö och Bygg om alla befintliga verksamheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in nya uppgifter till Miljö och Bygg, även om din verksamhet redan är registrerad. Utifrån de nya uppgifterna som du skickar in kommer din verksamhet att klassas om för att följa de nya reglerna.

Det finns en e-tjänst där du själv fyller i dina uppgifter. Beslut om ny riskklassning skickas ut i slutet av 2023 och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Vi behöver få in era nya uppgifter senast 2023-09-30.

Lämna uppgifterna via vår e-tjänst

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Uppgifterna om din verksamhet omfattar följande delar:

  • Huvudsaklig inriktning: hur verksamhetens livsmedel sprids (till privatpersoner eller livsmedelsföretag)
  • Aktiviteter som ingår i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Verksamhetens omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter eller mängd utgående livsmedel (anges i ton)
  • Tredjepartscertifiering

Varför införs nya regler?

Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för att styra livsmedelskontroll till de led i livsmedelskedjan där den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge en tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter.

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Efterdebitering införs 2024

2021 infördes en ny lagstiftning (förordning 2021:176), med övergångs-bestämmelser, som innebär efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. Miljö och bygg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner kommer att övergå till efterhandsdebitering 2024 i samband med att livsmedelskontrollen övergår i en ny riskklassning.

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Ritva Rådefalk
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 42
E-post: Ritva Rådefalk

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lämna uppgifterna via vår e-tjänst

Länkar

Riskklassning från och med 2024 Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.