Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nytt program för säkrare trafikmiljö

Kommunen har tagit fram ett nytt program för att öka säkerheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i samhället. Samtidigt som arbete med trafiksäkerhet ökat har antal omkomna i den svenska vägtrafiken stadigt minskat.

Kommunernas ansvar är att bidra till att de nationella målen för minskat antal döda och skadade i trafiken. För det lokala trafiksäkerhetsarbetet har ett nytt trafiksäkerhetsprogram nyligen tagits fram för MTG-kommunerna*. Programmet är under politisk beredning för att inom kort antas i respektive kommunfullmäktige.

Nollvisionen

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet tar avstamp i Nollvisionen, som är grunden för arbetet med trafiksäkerhet i Sverige, och visar på vilka åtgärder kommunerna behöver genomföra för att öka trafiksäkerheten.

Ingen ska dödas

Målet att uppfylla år 2020 för Mariestad, Töreboda och Gullspång är att antal döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor ska minska och att ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2020.

– Vi är rädda om våra kommuninvånare och besökare och vi vill göra trafikmiljön så säker vi kan för att så få som möjligt ska skadas och i det arbetet är det viktigt att ha en långsiktig inriktning och mål som vi sedan kompletterar med konkreta handlingsplaner och åtgärdslistor, förklarar Hanna Lamberg, gatuchef.

Programmet, som enligt Hanna Lamberg har tagits emot väl hos politiken i Mariestad, har antagits av tekniska nämnden och kommunstyrelsen, med någon mindre förändring. I slutet av månaden ska det upp på kommunfullmäktige för beslut och sedan väntar samma process i Töreboda och Gullspång.

Trafisäkerhetsprogrammet läggs ut på hemsidan så snart det är antaget av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hanna Lamberg
Gatuchef
Telefon 0501-75 61 15
E-post hanna.lamberg@mariestad.se

*)MTG-Kommunerna, Mariestad, Töreboda och Gullspång, samarbetar i frågor som rör teknik, miljö- och bygg, IT och löneadministration.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18