Dags för den fjärde etappen i ombyggnaden av Stockholmsvägen

Grävskopa gräver på Stockholmsvägen i centrala Mariestad.

Nu är den fjärde etappen igång för ombyggnad av Stockholmsvägen.

Nu påbörjar vi arbetet med etapp fyra med utbyte av VA-ledningar och omgestaltning av Stockholmsvägen. Arbetet beräknas pågå i sex månader.

Den aktuella sträckan som berörs är Madlyckevägen till Snickargatan. Under byggtiden kommer det att finnas ett begränsat utrymme för fordonstrafik, gående och cyklister. Hastighetsgränsen vid arbetsområdet kommer att vara 30 kilometer i timmen dygnet runt. Vi uppmärksammar alla att tänka på hastigheten.

Trafiken leds om

Vid arbetet med den nya huvudvattenledningen bedöms dubbelriktad trafik kunna passera förbi arbetsområdet. Under kortare perioder behöver fordonstrafiken ledas om vid arbetsmoment som tvärgrävningar för ledningar. Trafiken kommer då att ledas om via Marieforsleden och Sandbäcksvägen.
Utfarter mot Stockholmsvägen kommer att hållas öppna under byggtiden.

Möte på plats

I samband med byte av vattenledningsnätet i gatan kommer även ledning till respektive fastighetsgräns att läggas om. Fastighetsägaren kommer att kontaktas för ett möte på plats inför omkopplingen.
Ombyggnaden av Stockholmsvägen innehåller totalt sex etapper och ska vara klar 2023.

Kontakt

Johan Bengtsson
Projektledare tekniska
Telefon: 0501 - 75 61 72
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: