Information om arbeten utmed Stockholmsvägen

Arbetet med omgestaltning och byte av ledningar på Stockholmsvägen fortsätter med nya åtgärder från och med vecka 15 och pågår i cirka två månader.

Vecka 15 påbörjar Vänerenergi arbetet med att färdigställa nya elledningar på norra sidan av Stockholmsvägen på sträckan mellan Ladukärrsvägen och vattentornet i Krontorp. I samband med det kompletteras den norra sidan med ny gatubelysning. Den norra sidan av Stockholmsvägen kommer att vara avstängd ner mot stadskärnan.

Begränsad framkomlighet

Vecka 16 börjar arbetet med att bygga färdigt gång- och cykelvägar på sträckan mellan Madlyckevägen och Ladukärrsvägen. Arbetet börjar med att färdigställa den södra sidan innan vi byter sida. NCC är utförare.

Stockholmsvägen kommer att hållas öppen för genomfartstrafik under byggtiden. Arbetet kommer att pågå i cirka två månader med begränsad framkomlighet. Oskyddade trafikanter hänvisas till motsatt sida där arbetet sker.

In- och utfart till och från Snickaregatan, Torngatan, Hembyggarevägen och Lövhagsvägen kommer att stängas av för biltrafik tillfälligt någon gång under arbetets gång utmed Stockholmsvägen.

Kontakt

Johan Bengtsson
Projektledare gata
Telefon: 0501-75 61 72
E-post: johanbengtsson

Sidan senast uppdaterad: