Gator och vägar

Landsväg med gula fält på sidorna.

Ansvar för gator och vägar

Ansvar för gator och vägar är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda vägsamfälligheter.

Mariestads kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Mariestads tätort.

Inom ansvarsområdet ryms också cykelvägar, bidrag för enskilda vägar, gatubelysning, snöröjning, parkering, parkeringsövervakning och trafik.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägar finns som regel utanför tätorterna. För mer information se länk till Trafikverkets karta över vägar här på sidan.

Fastighetsägaren ansvar för snöröjning, halkbekämpning, sopning och växtlighet på trottoaren utanfö fastighetsgräns.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av ansvarig.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter för Mariestads kommun finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.