Minskade utsläpp av växthusgaser i Mariestads kommun

Utsläppen av växthusgaser har minskat med drygt 30 procent i Mariestads kommun mellan 1990 och 2020. Det visar en rapport som kommunens Agenda 2030-grupp har tagit fram.

- Den positiva trenden beror bland annat på att kommunen installerade fjärrvärme 2004 som sedan har byggts ut efterhand och ersatt många oljepannor, säger Håkan Magnusson, miljöutredare, som tagit fram rapporten och analyserat statistiken.

Effektivare motorer

I statistik från 2013-2015 ser man också att tillsatser av förnybara bränslen, såsom etanol, i bensin bidrar till att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Motorerna har också blivit mer effektiva, vilket gjort att de drar mindre bränsle. Folkmängden i Mariestad har varit ungefär den samma under perioden 1990-2020, vilket gör att utsläppen av växthusgaser per invånare också har minskat med drygt 30 procent.

Rapporten bygger på siffror från SCB, SMHI och Katrinefors Kraftvärmeverk.
- Det är viktigt att man tittar på de stora trenderna och inte hänger upp sig på enskilda siffror då de är osäkra på grund av ständiga förändringar i beräkningsmodellerna, säger Håkan Magnusson.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Kommunen har åtagit sig att genom ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Hållbara bostadsområden

Kommunen bedriver ett fortsatt arbete för att utsläppen ska minska. Ett antal stora etableringar leder till en ökad befolkning och där ger planeringen av nya hållbara bostadsområden goda möjligheter till att redan från början bygga in ett resurssnålt och cirkulärt tänkande.
- Kollektivtrafik och gynnande av cykeln och fotgängaren istället för bilen kommer att leda till fortsatta utsläppsminskningar, utöver en förbättrad folkhälsa, säger Gösta Lindmark som är hållbarhetsstrateg.

Kommunens klimatlöften för 2024-2026

För att uppnå målen om utsläppsminskningar diskuteras, på politisk nivå, ett antal klimatlöften för kommunen under perioden 2024-2026:

  • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
  • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
  • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
  • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
  • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
  • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
  • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
  • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når uppsatta mål.

Till hösten tas ärendet om klimatlöften upp i kommunstyrelsen för beslut.

Kontakt

Håkan Magnusson
Miljöutredare
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: hakan.magnusson@mariestad.se

Gösta Lindmark
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: gosta.lindmark@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: