Hushållsavfall

Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna förpackningsmaterial på återvinningsstationer.

Till hushållsavfall räknas också grovavfall, sånt som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i de gröna kärlet. Exempel på det kan vara gamla möbler, cyklar och liknande. Detta kan du lämna gratis på Bångahagens återvinningscentral. Information om vad du kan lämna på Bångahagens återvinningscentral hittar du på AÖS hemsida.

För viss avfallshantering behöver du söka tillstånd från eller göra en anmälan till Verksamhet miljö och bygg. Det gäller till exempel kompostering av matavfall, förlängt hämtningsintervall, latrinkompostering, installation av mulltoa, eget omhändertagande av avloppsslam.

Du hittar blanketter för att söka de här tillstånden eller göra dessa anmälningar under Relaterad information.  

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxebilaga 1 Avfall och producentansvar enligt 15 kap. Se under Relaterad information på sidan.