Erik Lyckebäck, Räddningstjänsten Skaraborg, om säkerheten vid Sveriges första vätgasdrivna förskola

Brandman iklädd uniform står med armarna i kors framför brandbil samt en tjänstebil.

Brandingenjör Erik Lyckebäck på RÖS.

Som alltid vid nybyggnationer har vi en nära kontakt med Räddningstjänsten Skaraborg för att säkerställa att byggnaden blir säker. Nu har Räddningstjänsten Skaraborg beviljat tillstånd för vätgasanläggningen vid Kronoparkens förskola.

Tillståndet för vätgasproduktion vid Kronoparkens förskola är klart efter ett tätt samarbete mellan Mariestads kommun, Räddningstjänsten Skaraborg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mariestads kommun har valt en extra hög skyddsnivå och Rös är tillfreds med de åtgärder som har vidtagits för att garantera säkerheten.

Brandingenjör Erik Lyckebäck på Räddningstjänsten Skaraborg har varit tillståndshandläggare för vätgasproduktion vid nya Kronoparkens förskola. Han hanterade också tillståndet för vätgasstationen i Haggården. Nedan följer en intervju med Erik Lyckebäck om tillståndsprocessen.

Hur har Räddningstjänsten Skaraborg jobbat för att säkerställa att allt sker enligt de lagar och föreskrifter som finns?

För att kunna bestämma vilken skyddsnivå som är godtagbar har räddningstjänsten haft ett nära samarbete med MSB.

MSB är den myndighet som skriver föreskrifter till lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Efter en lång tillståndsprocess där riskanalysen granskats och omarbetats utifrån inkomna synpunkter anser nu både MSB och Räddningstjänsten Skaraborg att anläggningen har en tillräckligt god skyddsnivå för att kunna placeras i ett tätbebyggt område.

Innebär det att Räddningstjänsten Skaraborg garanterar säkerheten kring vätgasanläggningen vid förskolan?

Ett tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara innebär att räddningstjänsten har gjort bedömningen att anläggningen uppfyller kraven i lagstiftningen. Kraven omfattar bland annat att verksamheten som hanterar den brandfarliga varan ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga eller begränsa olyckor på skador på liv, hälsa och miljö samt egendom. Kraven säger också att anläggningen ska vara utformad på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för brand och explosion.

Går det att jämföra tillståndsprocessen för produktion av vätgas i tätbebyggt område med en bensinstation i tätbebyggt område?

Tillståndsprocessen är i grunden densamma, oavsett vilken typ av anläggning det rör sig om. Det som skiljer är framförallt att det för en bensinstation finns vedertagna lösningar som bedöms ge en acceptabel risknivå, bland annat beroende på vilka avstånd som finns inom anläggningen och till kringliggande byggnation. För en vätgasanläggning finns ingen tydligt föreskriven skyddsnivå, varför riskerna med anläggningen måste utredas grundligt i en riskanalys, som ska visa om risknivån för omgivningen blir acceptabel.

Mariestads kommun har valt att göra extra skyddsåtgärder utöver de krav som föreligger, är det utifrån rekommendationer från räddningstjänsten?

Skyddsnivån för anläggningen är högre än för liknande anläggningar som är placerade utanför tätbebyggt område. Den högre skyddsnivån har bestämts efter en dialog mellan riskutredaren, MSB och Räddningstjänsten Skaraborg.

Vad skulle du säga till närboende som är oroliga på grund av den nya energilösningen med vätgas vid förskolan?

Det jag kan säga är att hantering av vätgas inte är nytt, mycket av tekniken i anläggningen är beprövad, men har främst använts inom industrin tidigare. Att just den här anläggningen är placerad i ett tättbebyggt område har medfört att skyddsnivån är högre än vad som krävs vid andra anläggningar. Anläggningen har analyserats grundligt utifrån de potentiella risker som finns. Det finns därför flera olika skyddssystem som både syftar till att förhindra att en olycka inträffar och till att minimera konsekvenserna om en olycka ändå skulle inträffa.

Detta innebär att skyddsnivån på anläggningen är hög och sannolikheten för en allvarlig olycka är liten. Den låga sannolikheten för en olycka, som riskerar att påverka omgivningen, är en av förutsättningarna för att verksamheten ska få bedrivas på platsen och anläggningen kommer även fortsättningsvis att granskas av ansvariga myndigheter genom fortlöpande kontroller och tillsyn som ska säkerställa att skyddsnivån förblir hög över tid.

Jag kan förstå att det finns en oro när det byggs en ny anläggning som medför en viss risk för omgivningen. Men den upplevda risken kan uppfattas som betydligt större än den verkliga risken, framförallt när det rör sig om en ny typ av anläggning som vi inte är vana vid att se i våra bostadsområden.

Har det varit en fördel erfarenhets- och kunskapsmässigt att Räddningstjänsten Skaraborg tidigare jobbat med tillståndet för vätgastankstationen i Haggården?

I riskanalysen tas hänsyn till omgivningen. Med det sagt finns det många likheter mellan anläggningarna och det har varit en stor fördel att tidigare hanterat tillståndsgivningen på Haggården.

Vad är Räddningstjänsten Skaraborg fortsatta roll när vätgasproduktionen vid Kronoparkens förskola tas i drift?

Räddningstjänsten Skaraborg är tillsynsmyndighet över anläggningar som har beviljats tillstånd enligt LBE, vilket innebär att vår roll främst innebär att vi även fortsättningsvis har möjlighet att kontrollera att anläggningen upprätthåller sin höga skyddsnivå över tid. Utöver detta har Räddningstjänsten Skaraborg givetvis också ansvaret att bedriva räddningstjänst om det skulle inträffa olyckor eller tillbud vid anläggningen framöver. Enligt den riskanalys som upprättats ska räddningstjänsten kunna agera enligt en särskild insatsplan om olyckor inträffar vid anläggningen, säger Erik Lyckebäck på Räddningstjänsten Skaraborg.

Sidan senast uppdaterad: