Miljömålsarbetet

Det finns i Sverige 16 miljökvalitetsmål (miljömål). Miljömålen är till för att leda miljöarbetet  till ett hållbart samhälle.

Miljömålens syfte

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemen
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Miljömålen antogs 1999 av vår riksdag. År  2005 kom ett målområde till för att sammanlagt bli 16 mål.

Miljömålssystemet

Strukturen av vårt nationella miljömålssystem:

  • ett generationsmål. Detta anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen,
  • miljökvalitetsmål med preciseringar. Som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till,
  • etappmål. Dessa är steg på vägen till miljömålen och generationsmålet.

För att lättare arbeta med miljömålen bryts de ner till regionala och lokala miljömål.

De nationella miljömålen med preciseringar och etappmål finns samlade i dokumentet Nationella miljömål, se till höger.

Mer information om miljömålen finns på Miljömålsportalen, Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets och Regeringskansliets hemsidor.

Alla behövs

För att vi ska nå miljömålen behöver alla hjälpas åt. Vi behöver engagera oss och ta vår del av ansvaret. Det gäller dig och mig, myndigheter, företag, kommuner, regeringen och riksdagen.  Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 för klimatmålet), så det är bråttom!

Kommunens miljömålsarbete

Kommunen arbetar med både nationella och lokala miljömål. Det finns miljömål i flera av kommunens styrdokument och riktlinjer. De uppgifter som beskriver miljön i kommunen blir sammanställda varje år. Läs mer under Miljöövervakning.

Miljömålsarbete i länet

För det regionala arbetet med miljömålen har länsstyrelsen en samordnande roll. Utöver information på länsstyrelsens hemsida finns även nyhetsbrevet Miljömål Väst som beskriver arbetet med miljömålen i Västra Götalands län. Se länk under Länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information