Hållbar förskola

Mariestads nya hållbara förskola stod klar och invigdes i januari 2022. Här finns åtta avdelningar och kapacitet att möta en del av det framtida behovet av förskoleplatser.

Kronoparkens förskola är den första förskolan i Sverige att kunna vara i princip bortkopplad från det lokala elnätet. Solceller på taket producerar elen till förskolan och överskottet kommer att lagras i form av vätgas som sedan används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Om projektet

Kronoparkens förskola ligger i framkant vad gäller energilösningen och det har därmed ställts höga krav på alla inblandade aktörer. Noggranna utredningar med fördjupade riskanalyser har genomförts. Räddningstjänsten Skaraborg har haft ett nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap under tillståndsprocessen. Säkerhetstänket har varit högt och vi har haft nytta av erfarenheter från vätgastankstationen i Haggården intill E20.

Tidplan för färdigställande - uppdatering maj 2023

I dagsläget levererar solcellerna bra med energi till förskolans behov under den ljusa delen av året – upp till 150 kW i effekt. Den energi som inte skolan behöver levererar grön el ut på elnätet.

Projektet med att färdigställa hela processen i energilösningen har dock försenats av olika anledningar som pandemin, svårigheter att få utrustning levererad och så vidare. El från vätgasproduktion är därför inte möjlig eftersom bränslecellen som ska omvandla gas till el ännu inte är installerad. Det återstår ännu lite arbete med att installera de sista komponenterna som är nödvändiga för att produktionen ska komma i full drift. Exakt när detta kan ske beror på leverantörens tillgång till delar med mera.En preliminär leveransplan är under hösten. Det finns förstås inte mycket solljus kvar att ta vara på till lagring i vätgas men anläggningen beräknas vara färdig när solen återvänder igen.

Kronoparkens förskola exteriör.

Förskolan möter framtida behov

Mariestad växer och den nya förskolan med åtta avdelningar möter en del av det framtida behovet av förskoleplatser. En demografiprognos från 2015 av kommande behov av förskoleplatser fram till 2025 visar ett utökat behov av cirka 16 avdelningar. Prognosen tar hänsyn till inflyttning i Mariestads kommun av barn i 1–5 års åldern sker i samma positiva inflyttningstakt som i dagsläget. Prognosen av platsbehovet bygger på att barngruppernas storlek och personaltätheten ligger på samma nivå som 2015 års redovisning från SCB.

Varför har vi byggt en förskola med denna typ av energilagring?

Investeringen är en del av Mariestads kommuns framtidssatsningar i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Genom att bygga en klimathållbar förskola bygger vi ett samhälle för våra barns framtid. Det ger också barnen chansen att tidigt förstå vikten av hållbarhet som genomsyrar miljön och pedagogiken på förskolan.

Hur fungerar energilösningen?

Solceller på förskolans tak ombesörjer större delen av energibehovet och av överskottselen produceras sedan vätgas, som lagras i ett externt gaslager. Där omvandlas vätgasen till elenergi som används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Med anledning av att det finns ett tillagningskök i förskolan kan det komma att behövas stöttning av det lokala elnätet vid vissa toppar, men förskolan har möjlighet att drivas off grid, det vill säga vara frånkopplad från elnätet.

Hur fungerar vätgas som energibärare?

Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. På Kronoparkens förskola används solenergi.

När vätgasens kemiska energi förvandlas till elektricitet och värme är den enda restprodukten vatten, eftersom syre från luften används.

Sidan senast uppdaterad: