Hållbara livsstilar

Mariestad står inför en spännande expansion med bland annat ökat bostadsbyggande, där vi vill växa hållbart och främja klimatsmarta beteenden.

Under våren 2023 har ett arbete pågått för att få med unga människors (18-30 år) perspektiv om hur de uppfattar hållbara livsstilar och vad det rent konkret kan innebära i vardagen för dem. Workshoppar samlade unga Mariestadsborna som fokuserade på att diskutera kring mobilitet/transporter samt konsumtion och delningstjänster. Några saker som kom fram i diskussionerna är:

  • Transport är ett ämne som skapar engagemang. En stor del av Mariestadsborna lever inte enbart sina liv i staden utan är en del av en större region. Människors hem och sysselsättning är ofta lokaliserat till olika orter och många pendlar längre sträckor till arbete, aktiviteter och för att besöka vänner och familj. Bilen har en enormt stark ställning, är en del av kulturen i Mariestad och är också det enda alternativet för många. Relativt många beskriver att de gärna hade rest mer kollektivt eller samåkt men att det av praktiska skäl inte är möjligt. Cykeln är för en del ett alternativ men vägnätet för cykel är fragmenterat och att cykla kan också kännas osäkert. Det ekonomiska incitamentet för att resa hållbart behöver bli bättre. Idag är det oftast billigast att åka bil och fler betalningsmodeller behövs.
  • För konsumtion finns det generellt en positiv inställning att dela saker men en osäkerhet över vilka saker som det kan fungera med. För att det ska fungera att dela istället för att äga måste det vara tillräckligt smidigt och enkelt.

Utifrån diskussioner och idéer på workshopparna har en ”toolbox” tagits fram med koncept på tjänster som ska ses som frön att jobba vidare med. Vart och ett av tjänsterna löser inte utmaningarna med klimatomställningen men tillsammans och i kombination med andra cirkulära lösningar ackumuleras effekten och kan få stort genomslag.

Resultat och erfarenheter från arbetet med ”hållbara livsstilar” kommer att bli medtaget i arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer i slutrapporten ”Behovsanalys: Unga Mariestadsinvånares perspektiv på hållbara livsstilar”.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: Maria Gustavsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Behovsanalys: Unga Mariestadsinvånares perspektiv på hållbara livsstilar Pdf, 3.2 MB.