Klimatneutrala Mariestad 2030

Klimatneutrala Mariestad 2030 drivs i projektform under tiden oktober 2021 till september 2024. Mariestads kommun har tillsammans med partnerskapet i projektet sökt om att få ingå i ViableCities satsning på Klimatneutrala städer. Ansökan är bedömd och godkänd av Energimyndigheten där även en expertgrupp inom ämnesområdet har deltagit i bedömningen.

Det är 23 kommuner i Sverige som ingår satsningen på klimatneutrala städer. Kommunerna arbetar huvudsakligen på ett lokalt plan i den egna kommunen men deltar även i aktiviteter och strategiskt arbete tillsammans och nationellt. Ett krav på kommunerna är att dela med sig av sina erfarenheter till andra och därför är sammansättningen av de 23 kommunerna extra viktig. Alla har någon form av spets när det gäller utveckling som är intressant att sprida och för Mariestads handlar detta bland annat om utvecklingen inom fossilfri vätgas.

Arbetet i Klimatneutrala Mariestad 2030 sker i processform vilket gör att alla steg och aktiviteter inte är klara på förhand utan det växer fram under projektets gång. Samordning och organisering med andra initiativ och saker som pågår inom den kommunala verksamheten såväl som utanför är en förutsättning för ett bra genomförande.

ViableCities satsning handlar om klimatneutrala städer och det beror på att det är i städerna den största delen av utsläppen sker och de spelar därför en avgörande roll i klimatomställningen och klimatkrisen. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla.

Organisation

I Klimatneutrala Mariestad 2030 ingår flera olika aktörer i det så kallade partnerskapet. Ett av kraven för få vara med i innovationsprogrammet ViableCities är att ha ett partnerskap som består av kommun, högskola eller universitet, näringsliv och den idéburna sektorn. En kommun behöver vara den som söker och samordnar.

I Klimatneutrala Mariestad 2030 ingår följande parter

  • Mariestads kommun
  • Högskolan i Skövde
  • Linköpings Universitet
  • Sweco
  • Toyota Sverige
  • We Don´t Have Time
  • LRF Mariestad
  • Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ideell förening

Kommunen samordnar arbetet i Klimatneutrala Mariestad 2030, driver några delprojekt och deltar i alla övriga.

Omställningsteam

Klimatneutrala Mariestad 2030 har ett omställningsteam som bidrar med strategisk och praktisk kompetens samt omvärldsbevakning. I teamet ingår representanter från partnerskapet samt kommunens Agenda 2030-grupp där bland annat miljöstrateg, folkhälsostrateg, näringslivschef med flera ingår. Omställningsteamet kan utökas allteftersom arbetet fortskrider.

Omställningsteamets deltagare blir inbjudna till nationellt utvecklingsarbete samt aktiviteter som anordnas av ViableCities och deltar i dessa utifrån ämnesområde och kompetens.

Mariestads kommun ansvarar för omställningsteamet.

Pågår löpande under hela projektet.

Klimatkontrakt

Klimatkontrakt 2030 innebär att kommunen ska konkretisera hur den kommunala organisationen jobbar eller vill jobba med klimatomställning. Det kan handla om samarbete med näringslivet, medborgare och hur digitalisering kan bidra till att öka takten. Den statliga nivån och innovationsprogrammet ViableCities konkretiserar i sin tur hur de kan hjälpa och underlätta för kommunen i detta arbete.

Alla 23 kommuner i ViableCities tar fram klimatkontrakt och skriver dessa med fem nationella myndigheter och ViableCities. Kontraktet ska ses mer som en samskapande process än som ett dokument som signeras och sätts in i en pärm. En årlig uppdatering av klimatkontraktet kommer att ske.

Mariestads kommun ansvarar för klimatkontraktet och de insatser som behöver bli gjorda för att kontraktets innehåll ska bli verklighet när det gäller den kommunala delen.

Start våren 2022.

Mariestads senaste klimatkontrakt finns under Relaterad information här på sidan.

Klimatinvesteringsplan

Nyttan med att göra investeringar och ändra sätt att arbete behöver bli tydligare och en metod är att använda samhällsekonomiska analyser. Det handlar om att gå från det kortsiktiga ekonomiska perspektivet till att lyfta blicken, se helheten och sätta människan i centrum. En klimatinvesteringsplan med detta perspektiv jämte ett företagsekonomiskt perspektiv ska bli framtagen. Klimatinvesteringsplanen kan omfatta näringslivets såväl som kommunens investeringar.

Mariestads kommun ansvarar för klimatinvesteringsplanen och medverkar gör bland annat Linköpings Universitet.

Start hösten 2022.

Digital teknik som hjälp för klimatomställning

Första delen är en förstudie om hur digital teknik kan visualisera och synliggöra klimatomställning och stadsutveckling i ett Mariestads perspektiv. Syftet är att skapa ett engagemang hos medborgarna på ett lätt och spännande sätt. Förebilden är kommunikationsprojektet Här finns liv som Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle genomfört för att bland annat synliggöra de globala målen genom en spelapp.

Efter förstudien ska resultatet konkretiseras i digital teknik med någon form av spelutveckling.

Sweco ansvarar för förstudien. Medverkar gör bland annat biosfärföreningen och Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde ansvarar för delen som konkretiserar förstudiens resultat och fler aktörer kommer att medverka.

Start våren 2022 och slut våren 2024.

Delningstjänst bilar med bränsleceller

Delningstjänster syftar till att samnyttja varor genom exempelvis lån eller hyra istället för att köpa själv. Mariestads kommun driver en utveckling av vätgas och har bland annat en solcellsdriven tankstation för bilar med bränsleceller. I delprojektet kommer en delningstjänst för bränslecellsbilar att testas i Mariestad.

Toyota Sverige ansvarar för testet av delningstjänsten.

Start under 2022.

Webbinars

Kommunerna som deltar i innovationsprogrammet ViableCities har ett ansvar att sprida kunskap om det arbete som de gör. Genom webbinars kommer Mariestads kommun med parter och andra aktörer kunna berätta om olika insatser. Ett av dessa webbinarier sändes från klimatkonferensen COP26 i Glasgow hösten 2021. Målsättningen är ett webbinar per år.

We Don´t Have Time ansvarar för webbinarierna och planering sker tillsammans med kommunen och partnerskapet.

Start hösten 2021 och löpande.

Budget

Klimatneutrala Mariestad 2030 har en budget omfattande 10 miljoner kronor för projektets tre år. Hälften av pengarna kommer från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med finansiering av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Energimyndigheten är ansvarig för handläggning, beslut och utbetalning av pengar. Andra hälften av pengarna kommer från parterna i partnerskapet.

Parterna (med undantag av LRF Mariestad) har egna budgetar i projektet. De är även så kallade stödmottagare och ansvarar för sin budget och insats. Beroende på organisationsform kan förordningar och statsstödsregler ställa krav på hur stor del av ett offentligt stöd som en aktör kan få. Det handlar om storlek på belopp och procent av budget. Därför varierar både stödets storlek och den egna insatsen mellan de parter som ingår projektet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information