Klimatneutrala Mariestad 2030

Klimatneutrala Mariestad 2030 är en satsning som ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 23 svenska städer jobbar med missionen om klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Arbetet i Klimatneutrala Mariestad 2030 sker i processform vilket gör att alla steg och aktiviteter inte är klara på förhand utan det växer fram under arbetets gång. Samordning och organisering med andra initiativ och saker som pågår inom den kommunala verksamheten såväl som utanför är en förutsättning för ett bra genomförande.

Viable Cities satsning handlar om klimatneutrala städer och det beror på att det är i städerna den största delen av utsläppen sker och de spelar därför en avgörande roll i klimatomställningen och klimatkrisen. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla. Se gärna filmen om Viable Cities i menyn till höger.

Organisation

I Klimatneutrala Mariestad 2030 ingår flera olika aktörer i det så kallade partnerskapet. Ett av kraven för få vara med i innovationsprogrammet ViableCities är att ha ett partnerskap som består av kommun, högskola eller universitet, näringsliv och den idéburna sektorn. En kommun behöver vara den som söker och samordnar.

I Klimatneutrala Mariestad 2030 ingår följande parter:

  • Mariestads kommun
  • Högskolan i Skövde
  • Linköpings Universitet
  • Sweco
  • We Don´t Have Time
  • LRF Mariestad
  • Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ideell förening

Omställningsteam

Klimatneutrala Mariestad 2030 har ett omställningsteam som bidrar med strategisk och praktisk kompetens samt omvärldsbevakning. I teamet ingår representanter från partnerskapet samt kommunens Agenda 2030-grupp där bland annat miljöstrateg, folkhälsostrateg, näringslivschef med flera ingår. Omställningsteamet kan utökas allteftersom arbetet fortskrider.

Klimatkontrakt

Klimatkontrakt 2030 innebär att kommunen ska konkretisera hur den kommunala organisationen jobbar eller vill jobba med klimatomställning. Det kan handla om samarbete med näringslivet, medborgare och hur digitalisering kan bidra till att öka takten. Den statliga nivån och innovationsprogrammet Viable Cities konkretiserar i sin tur hur de kan hjälpa och underlätta för kommunen i detta arbete.

Alla 23 kommuner i Viable Cities tar fram klimatkontrakt och skriver dessa med flera nationella myndigheter och Viable Cities. Kontraktet ska ses mer som en samskapande process än som ett dokument som signeras och sätts in i en pärm. En årlig uppdatering av klimatkontraktet äger rum. Mariestads senaste klimatkontrakt finns under Relaterad information här på sidan.

Klimatinvesteringsplan

Nyttan med att göra investeringar och ändra sätt att arbete behöver bli tydligare och en metod är att använda samhällsekonomiska analyser. Det handlar om att gå från det kortsiktiga ekonomiska perspektivet till att lyfta blicken, se helheten och sätta människan i centrum. En klimatinvesteringsplan med detta perspektiv jämte ett företagsekonomiskt perspektiv ska bli framtagen. Klimatinvesteringsplanen kan omfatta näringslivets såväl som kommunens investeringar.

Digital teknik som hjälp för klimatomställning

Klimatneutrala Mariestad 2030 arbetar med hur digital teknik kan visualisera och synliggöra klimatomställning och stadsutveckling i ett Mariestads perspektiv. Syftet är att skapa ett engagemang hos medborgarna på ett lätt och spännande sätt. Förebilden är kommunikationsprojektet Här finns liv som Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle genomfört för att bland annat synliggöra de globala målen genom en spelapp.

Klimatspelet

Studenter på Högskolan i Skövde har tagit fram ett klimatspel- ett sällskapsspel som handlar om hur Mariestad kan öka produktionen av förnyelsebar energi och samtidigt sänka utsläppen av växthusgaser. För mer information eller för att prova på att spela se kontaktuppgifter till höger.

Webbinars

Kommunerna som deltar i innovationsprogrammet Viable Cities har ett ansvar att sprida kunskap om det arbete som de gör. Genom webbinars kommer Mariestads kommun med parter och andra aktörer kunna berätta om olika insatser. Ett av dessa webbinarier sändes från klimatkonferensen COP26 i Glasgow hösten 2021 och ett ytterligare webbinarium sändes från Stockholm Climate Week 2023.

Budget

Klimatneutrala Mariestad 2030 har en budget omfattande 10 miljoner kronor för projektets tre år. Hälften av pengarna kommer från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med finansiering av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Energimyndigheten är ansvarig för handläggning, beslut och utbetalning av pengar. Andra hälften av pengarna kommer från parterna i partnerskapet.

Parterna (med undantag av LRF Mariestad) har egna budgetar i projektet. De är även så kallade stödmottagare och ansvarar för sin budget och insats. Beroende på organisationsform kan förordningar och statsstödsregler ställa krav på hur stor del av ett offentligt stöd som en aktör kan få. Det handlar om storlek på belopp och procent av budget. Därför varierar både stödets storlek och den egna insatsen mellan de parter som ingår projektet.

Sidan senast uppdaterad: