Folkhälsa

Barn på cykel Foto: Most Photos

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att  hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling och tillväxt i Mariestads kommun. En förbättrad folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.

Folkhälsostrategi

Mariestad kommuns folkhälsomål. Ledstjärna för folkhälsoarbete är Mariestads kommuns Vision 2030. Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén satts.

För att folkhälsomålet effektivt ska kunna nås har fyra prioriterade målområden utsetts:

  • Det tidiga livets villkor
  • Hemmiljö och närmiljö
  • Goda levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet

Prioriterade målgrupper:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer som söker eller nyligen fått asyl