Folkhälsoarbete

Äldre par Foto: Most photos

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkoren som främjar hälsa och förebygger sjukdomar. Många av de verksamheter som kommunen arbetar med skapar förutsättningar för en god hälsa och därigenom en bättre folkhälsa.

Mariestads kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra organisationer.  
Ett gott folkhälsoarbete handlar således om att stärka förutsättningarna för ett gott liv.

Sociala investeringar - socialinvesteringsfond

Mariestads kommun vill arbete med hälsofrämjande, förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för utanförskap, såsom missbruk, kriminalitet och långvarig arbetslöshet. Marginaliseringen i samhället är kostsam ekonomiskt och i mänskligt lidande.

Mariestads kommun har inrättat en social investeringsfond. Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Mariestad. Detta innebär dock inte att insatserna behöver riktas direkt till barn eller unga. Syftet med medel ur den sociala investeringsfonden är att finna nya metoder och arbetssätt som leder till önskvärda och dokumenterad effekter för att sänka kostnader i framtiden. 

Brottsförebyggande arbete

Trygghet och säkerhet är viktigt. Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagen samhälle. För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad,Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar kommunerna i ett Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets uppgift är att initiera brottsförebyggande insatser i kommunerna.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är ett prioriterat folkhälsoområde i Mariestads kommun. Mariestad prioriterar tidigt förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar.
 
Det övergripande målet för det lokala arbetet är att senarelägga debuten av tobak och alkoholbruk bland ungdomar samt att minska skadeverkningar av tobak, alkohol och narkotika i hela befolkningen. Inriktningen i det alkohol och drogförebyggande arbetet är att begränsa tillgängligheten, begränsa efterfrågan samt ge stöd till utsatta grupper. 
 
Ungdomsforum är ett exempel på forum där representanter från socialtjänsten, skolan, polisen och Folkhälsoenheten med flera deltar. Syftet är att kraftsamla mot alkohol och droger bland ungdomar. Folkhälsorådet roll i det alkohol- och drogförebyggande arbete är att initiera och följa upp insatser men det praktiska arbetet vilar på familjecentral, skola och socialförvaltning i samarbete med andra organisationer.

Kommunens alkohol- och drogpolitiska program ligger till grund för det förebyggande arbetet.