Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Minoriteternas rättigheter är fastställda i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2010.

Målet med minoritetslagen är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. Lagen särskiljer mellan ett så kallat grundskydd som gäller alla fem nationella minoriteter i hela landet och ett förstärkt skydd som gäller för finska, samiska och meänkieli inom särskilda förvaltningsområden.

I korthet kan man säga att grundskyddet ger minoritetsgrupperna rätt till information och inflytande samtidigt som det allmänna ska skydda och främja minoritetsspråken och -kulturen. Så här står det i lagen:

  • Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Det förstärkta skyddet som gäller inom förvaltningsområdena betyder att den berörda nationella minoriteten även har rätt att vara i kontakt med kommunen på sitt språk och dessutom ska kommunen kunna ordna äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller delvis på minoritetsspråket om det efterfrågas.

I dagsläget ingår allt som allt 75 kommuner och 14 landsting/regioner i förvaltningsområdena. Det är möjligt att ingå i flera än ett förvaltningsområde. Femtionio kommuner ingår i finskt förvaltningsområde, 19 i förvaltningsområdet för samiska och sex kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur minoritetspolitiken genomförs i landet.

Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan den 1 februari 2015. På sidan ”Finskt förvaltningsområde” kan du läsa mera om förvaltningsområdet och vad det i praktiken innebär. Under ”Relaterad information” hittar du även mera information om minoritetslagen och information på de olika minoritetsspråken.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-05

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun