Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Finskt förvaltningsområde

Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan den 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och att enskilda ges möjlighet att använda finska i sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska. Kommunen har även en finsk samrådsgrupp som fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten.

Sverigefinnar i kommunen

Knappt 2000 invånare i Mariestads kommun har rötter i Finland. Det här betyder att ungefär åtta procent av kommuninvånarna antingen själva är födda i Finland, eller har minst en förälder eller mor- eller farförälder som är född i Finland. Enligt uppgifter från december 2015, bor det i kommunen 535 personer som är födda i Finland, medan 1405 personer hör till andra eller tredje generationen.

Finskspråkig service

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger dig rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i ärenden där du är part eller ställföreträdare för part. Kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på finska, men enskilda som saknar juridiskt biträde har även rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslutet och beslutsmotiveringen. Närmare information om rättigheterna finns i författningskommentarerna till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk – en länk till lagen och författningskommentarerna finns under ”Relaterad information”.

Kommunen ska även i övrigt sträva efter att kunna bemöta enskilda på finska och ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där det behövs. Kommunen får bestämma särskilda tider och plats där den finskspråkiga servicen ges. Om du vill komma i kontakt med kommunen på finska, kan du ringa samordnaren för finskt förvaltningsområde på tisdagar och onsdagar kl. 10-12.00. Samordnaren är i regel alltid anträffbar under dessa tider. Det går naturligtvis också bra att mejla samordnaren. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.

På kommunens hemsida finns även information på finska. Under webbikonen ”Suomeksi” hittar du mera information om till exempel äldreomsorg, förskola och gode män på finska.

Förskola

I minoritetslagen fastställs att en kommun som ingår i finskt förvaltningsområde ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska.

I Mariestad är det möjligt att få förskoleverksamhet delvis på finska. Från och med augusti i år erbjuds finskspråkig förskoleverksamhet på förskolan Österåsen, där en finskspråkig pedagog jobbar. Förskolläraren samlar de finskspråkiga barnen en förmiddag i veckan för att jobba specifikt med dem. Dessutom möter pedagogen naturligtvis barnen även i övrigt i vardagen på förskolan.

Om du är intresserad av finskspråkig verksamhet, ska du uppge detta när du anmäler ditt barn till förskolan. Du kan uppge detta både i e-tjänsten och på anmälningsblanketten. Kontakta förskoleavdelningen om du vill flytta ditt barn till Österåsen.

För frågor gällande förskoleverksamheten, ska du kontakta förskoleavdelningen. Kontaktuppgifterna finns under "Relaterad information".

Hämta ett gratis Språkpaket!
Mariestads kommun delar ut ett så kallat språkpaket till barnfamiljer med rötter i Finland. Paketet har tagits fram av Sverigefinska Ungdomsförbundet och innehåller praktiska tips och information om en flerspråkig vardag. Syftet med paketet är att främja och stötta det finska språket i Sverige. Du kan hämta ditt exemplar från medborgarkontoret i stadshuset, Kyrkogatan 2.

Äldreomsorg

En kommun som ingår i finskt förvaltningsområde ska även kunna erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska.

I Mariestads kommun finns en finskspråkig enhet på det särskilda boendet Fredslund i Hasslerör. För tillfället finns det ungefär 15 anställda inom sektor stöd och omsorg som kan finska, och kommunen arbetar för att kunna rekrytera ytterligare personal med kunskaper i finska. Kontaktuppgifterna för frågor gällande äldreomsorg finns här intill.

Samråd och statsbidrag

Som medlem i finskt förvaltningsområde får Mariestads kommun årligen ett statsbidrag på 660 000 kronor. Statsbidraget ska användas till de merkostnader som minoritetslagen föranleder och för att stödja användningen av finska. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvarar för uppföljningen av minoritetslagen och kommunen redovisar årligen statsbidragets användning.

Kommunen har även en finsk samrådsgrupp som träffas regelbundet för att diskutera frågor som berör finskt förvaltningsområde. Mera information hittar du på sidan om samrådsgruppen. Där kan du även läsa minnesanteckningarna från gruppens möten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-27

Relaterad information

Kontakt

Veera Säisä
Samordnare för finskt förvaltningsområde
Telefon: 0501-75 51 65
Telefontid: Tisdagar och onsdagar klockan 10.00-12.00
E-post: Veera Säisä

Annica Henrysson
Tf Chef för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 57 20
E-post: Annica Henrysson

Frågor angående kö och placering i förskolan
Anette Reimer
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Lotta Hjoberg
Sektorchef stöd och omsorg
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: Lotta Hjoberg

Britt Johansson
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråkPDF

FörfattningskommentarerPDF

Länkar

Kunnan suomenkieliset sivutöppnas i nytt fönster

Skolverket: Rätten till att utveckla sitt modersmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun