Åtgärder för budget i balans

Kommunens kostnader har ökat. För att nå en budget i balans har beslut tagits om extra ekonomisk återhållsamhet i alla verksamheter.

Kommunens ekonomi är ansträngd. Vid uppföljning i våras visade prognosen sämre resultat än beräknat och åtgärder har vidtagits. Dock har nya kostnader tillkommit, kostnader som inte varit kända tidigare och som kommunen inte kunnat förutse.

De under året vidtagna åtgärderna räcker inte för att kompensera för dessa oförutsedda utgifter. Kostnaderna beror bland annat på arbetsförmedlingens omorganisation som inneburit ökade kostnader för kommunens insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom kan nämnas ett ökat behov inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård som inte varit känt tidigare.

Därmed behöver ytterligare åtgärder vidtas för att hålla budget 2019. Kommunen kommer att vara extra restriktiv vid bemanning samt avstå inköp som inte är absolut nödvändiga för den dagliga driften.

Kontakt

Thomas Johansson
Tf kommunchef
Telefon 0501-75 50 20

Christina Olsson
Ekonomichef
0501-75 51 50

Sidan senast uppdaterad: