Mariestad mest framgångsrika kommunen i projektet Heltidsresan

Mariestads kommun deltar sedan 2018 i projekt Heltidsresan. Syftet är att fler i välfärden ska jobba heltid. Mariestads arbete i projektet har varit framgångsrikt – Av alla deltagande kommuner har Mariestad den största procentuella ökningen av antal heltidsarbetande under 2019.

Sedan två år tillbaka arbetar Mariestad kommun aktivt med att ställa om alla sina verksamheter till heltidsorganisationer – målet är att heltidsarbete ska bli norm. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. Kommunen har i förhållande till rikets snitt haft en låg andel heltidsarbetande. Projektet har dock varit framgångsrikt och under 2019 har Mariestad haft den största procentuella ökningen av antal heltidsarbetande i hela Sverige. 8,2 procent har gått från deltid till heltid i Mariestad under 2019. Snittet i landet för 2019 ligger på 0,9 procents ökning.

Fackförbundet Kommunal och SKR driver projektet

Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar tillsammans i ett femårigt projekt för att fler ska arbeta heltid inom skola och omsorg. Projektet är kollektivavtalat, det innebär att alla kommuner och medarbetare under Kommunals avtalsområden är med på resan.

Projektledare Anna Brink lyfter fram det goda samarbete som finns med Kommunal lokalt som en viktig framgångsfaktor. ”Vi gör saker tillsammans och i samförstånd” och så har det varit under hela projektets gång. Kommunikationen är också en nyckel, personalen måste känna sig delaktig.”

Stor andel deltid inom vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsverksamheter är utmaningen särskilt stor. Här arbetade bara 27 procent av personalen heltid innan projektet inleddes. Under 2019 har Mariestads kommun den tredje största procentuella ökningen i landet inom vård och omsorgsverksamheterna. 16,8 procent av de anställda inom dessa yrken i kommunen har gått över till heltid under året, snittet på ökningen i landet inom verksamhetsområdet ligger på 1,9 procent. Andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg är låg i hela landet. Förklaringen till detta ligger i att stor andel inom dessa yrken är kvinnor. Kvinnor är i större utsträckning hemma med barn och tar hand om hemmet medan männen i större utsträckning arbetar. Därför är satsningen av stor vikt även ur ett jämställdhetsperspektiv.

”Det finns ett stort intresse och engagemang för heltidsfrågan från chefer och tjänstemän inom organisationen. Särskilt inom vård och omsorg har det funnits en lösningsfokuserad vilja att skapa en god och hållbar förändring. I våra pilotverksamheter har både chefer och medarbetare haft mod och vilja att tänka nytt och prova nya lösningar.

En sån här förändring går bara att genomföra om man hjälps åt. Resultaten visar verkligen att vi lyckats”, avslutar Anna.

Kontakt

Anna Brink
HR-konsult
Telefon: 0501-75 50 35
E-post: anna.brink@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: