Frågor och svar kopplade till ny detaljplan och etablering i Korstorp

Mariestads kommun planerar för industri inom fastigheten Korstorp 2:1 med flera i ett område som är cirka 140 hektar stort. Planområdet ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202. Nedan svarar vi på frågor som är kopplade till arbetet med en ny detaljplan och en större etablering.

Varför tar Mariestads kommun fram en ny detaljplan för industri i Korstorp?

Området har ett strategiskt bra läge med närhet till E20 och tillgång till mark och resurser. Vi har fått förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig på orten. Att kunna erbjuda detaljplanelagd mark för en etablering är en fördel för oss som kommun. Detaljplanen kan också kopplas till översiktsplan 2018 med ett mål om 4 000 nya invånare och 2 000 nya bostäder till 2030.

I samrådsunderlaget står det tung industri, vad innebär det?

Tung industri innebär storskalig verksamhet som kan komma att kräva särskilda miljötillstånd. Det kan vara verksamhet som tar upp en stor yta eller ger upphov till mycket transporter. Verksamheten kan ha ett stort behov av infrastruktur i form av energi, trafik, vatten med mera. Historiskt har man talat om små- och storindustri. Electrolux förr och Metsä Tissue i dag är exempel på storindustri och ofta handlar det om tillverkning.

Vad kan man säga om detaljplanens omfattning?

Planområdet är 140 hektar vilket motsvarar cirka 280 fotbollsplaner, varav 45 procent av marken får bebyggas. I sak skiljer sig inte detaljplaneprocessen från andra planärenden. En etablering av ny industriverksamhet måste ske med hänsyn och omsorg. Kommunen har omfattande krav på sig att redovisa de frågorna i framtagandet av en ny detaljplan. Sedan kommer de att följas upp i mer specifika delar vid en etablering.

Hur kan jag påverka?

Innan kommunen fattar beslut om att anta en detaljplan ska förslaget till detaljplan göras tillgängligt för myndigheter, sakägare, allmänhet med flera för att ges tillfälle att lämna synpunkter på. Möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget kallas samråd och granskning och syftar till att göra en så bra detaljplan som möjligt.

Korstorp 2:1 Öppnas i nytt fönster.

Varför kan ni inte berätta mer om vilka verksamheter som är intresserade av Korstorp?

I dagsläget kan vi inte göra det eftersom vi har skrivit på sekretessavtal. Det finns stöd i lagen för sekretess till företag som kan ta skada av ett för tidigt offentliggörande. Känslig förhandsinformation kan kopplas till börspåverkan och skapa spekulationer på felaktiga grunder.

Vilken sorts verksamhet kan tänkas etablera sig?

Kommunens mål är storskalig industri med många anställda där vi blir en viktig del i Sveriges omställning till ett mer klimathållbart samhälle. I bästa fall har vi en global betydelse. Det kan vara många olika typer av verksamheter, vi nämner ingen för att inte låsa oss vid en viss verksamhetstyp.

Hur många anställda handlar det om?

Det är omöjligt att säga ett exakt antal, det beror på den verksamhet som beslutar sig för platsen. Mariestads kommun arbetar för att det ska bli en verksamhet med så många arbetstillfällen som möjligt: Hundratals, kanske mer än tusen arbetstillfällen.

Trafikutredningen kopplad till detaljplanen anger upp till 6 000 anställda, kan det verkligen bli så många?

Det är en del av Trafikverkets utredning som baseras på maximal byggyta inom detaljplanen. Trafikverkets utredning är inte baserad på de företag som visat intresse, utan på ett maximalt scenario inom ramen för detaljplanen. Hur många anställda det kan röra sig om får den verksamhet som väljer att etablera sig svara på i ett senare skede.

Trafikrörelserna i området utgår från samma maximala scenario.

Kan verksamheten vara farlig?

Allt är reglerat med lagar och tillstånd. Det görs alltid en noggrann och mycket omfattande genomlysning av verksamheten och de eventuella risker som finns. Ofta handlar det om verksamheter där endast delar av hanteringen medför risker. Sevesolagstiftningen och tillstånd är till för att säkerställa omfattande åtgärder för att minimera riskerna. Metsä Tissue är en Sevesoanläggning utifrån den lägre kravnivån.

Det finns alltid risker för alla verksamheter som innefattas i begreppet tung industri.

Seveso (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maximal höjd som nämns är 45 meter, hur kommer det att förändra landskapsbilden?

När det gäller Korstorp, som i stora delar ligger utmed E20, kommer mycket att gömmas undan från staden i skuggan av Bångahagens återvinningscentral på andra sidan vägen. Industrin kommer inte att vara dominerande för stadsbilden. Ofta är det så att verksamheter inte bebygger med den maximala höjden över hela området.

Hur kommer närmiljön att påverkas av en stor etablering?

Det kommer att få en stor påverkan på den lokala närmiljön. Som ett led i detaljplanearbetet har vi utfört inventeringar och geotekniska undersökningar för att fastställa områdets förutsättningar. Vi kommer också att gräva på området för att leta efter eventuella arkeologiska fynd samt göra en fördjupad artskyddsutredning. Utredningarna utförs av sakkunniga experter. 

Varför erbjuder kommunen att köpa mark av privata fastighetsägare i området?

Vi för en dialog med boende i området för att informera om processen. Även om man inte berörs av detaljplanen rent formellt kan det vara så att området förändras så pass att det påverkar boendemiljön. Ett antal närboende har uttalat en vilja att vi ska köpa deras fastigheter. Vi ger fastighetsägare i området möjlighet att sälja sin fastighet om de själva vill.

Vi är medvetna om att förändringarna kan innebära försämringar för den enskilde. Vi är måna om att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade parter.

Hur kommer jag som Mariestadsbo att påverkas av en större industrietablering?

Du kommer att påverkas på många olika sätt. Det ger nya karriärmöjligheter, det ökar värdet på din fastighet, befintliga verksamheter kommer att få fler uppdrag, ett större utbud av kommersiell handel, det blir ett rikare folkliv med fler restauranger och näringar, det ger fler möjligheter i alla aspekter av livet. Det kommer också innebära utmaningar med kompetensförsörjning, krav på kommunal service, men framförallt stora möjligheter.

Nya jobb och fler medborgare innebär att vår skattekraft ökar, vilket bidrar till att stärka den framtida välfärden.

När får vi veta om det ska byggas på området?

Det sker i samband med att en aktör offentligt meddelar att den tänker sig verksamhet på området. Sedan är det en lång process med flera olika tillstånds- och bygglovsprocesser innan något kan börja byggas på platsen efter ett offentliggörande.

Vad händer inom den närmaste tiden?

Detaljplanen för Korstorp 2:1 med flera är ute på samråd fram till den 10 februari. Efter att vi har samlat in alla synpunkter tar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om granskning.

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: jonas.johansson@mariestad.se

Erik Randén
Exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23
E-post: erik.randen@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: