Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestad kommuns budgetuppföljning 2019

Mariestad kommuns prognos i augusti visar lägre än 1 procents resultat.

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras till 9,0 miljoner kronor (mkr). Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 13,9 mkr. Den ekonomiska prognosen är 4,9 mkr sämre än budgeten.

Detta medför att det finansiella målet, om att resultatet ska vara 1,0 procent av skatter och bidrag, inte kommer att uppnås.

Delårsresultatet per 31 augusti 2019 uppgår till 6,5 mkr, vilket kan ställas i relation till årets prognos på 9,0 mkr. Att årsprognosen visar ett högre resultat än delårsresultatet förklaras av flera poster inom finansförvaltningen men den främsta orsaken är att konjunkturbufferten om 5 mkr inte nyttjas.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budget med 10 mkr. De nämnder som prognostiserar ett större underskott gentemot budget är socialnämnden som prognostiseras en avvikelse gentemot budget med 18,4 mkr och utbildningsnämnden med 9,4 mkr.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-27 10.16

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Christina Olsson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Upphandling