Mariestad kommuns budgetuppföljning 2020

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra styrning av kommunens resurser. Vid delåret 2020 prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom de större nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott från kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån prognostiseras en god budgetföljsamhet för året. För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och verksamhetsmålen) är positiv.

Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån delmål. Summerat syns en positiv trend för att målet ska uppnås under mandatperioden. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend. Det bör dock noteras att extra statsbidrag uppgående till 55,8 mkr har erhållits under 2020 som påverkar de båda måtten positivt. Investeringarna för kommunen uppgår vid delåret till 96,7 mkr och täcks av egna medel då resultatnivån är hög för perioden. Prognosen för kommunens investeringar för året uppgår till 185,3 mkr, vilket är inom årets budget. Kommunfullmäktige beslutade 2020 att utöka budgeten med 25 mkr och uppgår till totalt 215,2 mkr. Det är ett viktigt strategiskt beslut att investera för att kommunen ska ha tillväxt. Även för hela perioden 2020-2022 är investeringarna inom målet. Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Uppföljningen av nämndernas mål visar en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på sidan delårsrapport. Där finns även bilaga med nämndernas delårsrapporter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Christina Olsson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen