Delårsrapport

Vid tre tillfällen under året lämnas en årsprognos och årsbokslut från respektive nämnd. Vid det andra prognostillfället (tertial 2) lämnas dessutom en delårsrapport.

De tre senaste årens delårsrapporter finns att ladda hem. Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du ekonomiavdelningen.