Detta gör Mariestads kommun

Energisituationen i Sverige är ansträngd och det finns en risk att elen inte kommer räcka till under vissa timmar i vinter. Regeringen, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten uppmanar landets kommuner att spara på elen för att klara vintern och undvika att en manuell frånkoppling behöver ske.

Med anledning av det rådande läget har Mariestads kommun tagit fram en samlad åtgärdsplan för kommunens förvaltningar och bolag med syfte att genomföra energibesparingar.

Åtgärdsplanen möjliggör för Mariestads kommun att arbeta stegvis och är indelad i åtgärder som kan göras utan betydande verksamhetspåverkan och ytterligare åtgärder som kan göras vid ett skärpt läge för att utgöra beredskap i händelse av ett försvårat omvärldsläge.

Förvaltningar och bolag ansvarar för planering och genomförande i syfte att säkerställa att arbetet utförs med bästa möjliga verksamhetskännedom. Elförbrukningen påverkas av löpande händelser såsom väderlek och utomhustemperatur.

Skärpt läge – åtgärder med betydande verksamhetspåverkan

I ett skärpt läge är det möjligt att kommunen kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder, till exempel på grund av kall väderlek, drastiskt höjda energipriser eller andra omvärldsfaktorer. Åtgärder som i ett sådant läge kan vidtas är av den typen som får större konsekvenser för verksamheter och kommunens invånare och besökare, exempelvis anpassade drifttider, stängda verksamheter eller begränsade öppettider. Beslut om att vid behov aktivera ytterligare åtgärder vid skärpt läge fattas av kommunledningen.

Uppvärmning

Varje sänkt grad på inomhustemperaturen motsvarar fem procent minskning i energianvändningen. Att se över inomhustemperaturen i kommunens lokaler är därför av stor vikt i arbetet med att minska energianvändningen.

Kommunens fastigheter och lokaler värms till övervägande del med fjärrvärme. Fastighetsförvaltningen styr innetemperaturen i vissa lokaler automatiskt med hjälp av givare utefter utomhustemperaturen.

 • Sänk inomhustemperaturen i verksamhetslokaler i så stor utsträckning som verksamheten bedömer hanterbart.
 • Se över möjligheten att bedriva verksamhet i ett mindre antal rum.
 • Sänk temperaturen nattetid.
 • Sänk temperaturen i lokaler som inte används.
 • Påminn medarbetare om att användandet av lösa elelement inte är tillåtet.

 • Ytterligare sänkt inomhustemperatur dagtid.
 • Kraftigt optimerad lokalanvändning.

Ventilation

Justeringar av ventilation i lokaler och fastigheter kan ge minskad elförbrukning. Ventilationskrav för fastigheter och lokaler regleras av lagstiftning och andra styrande dokument såsom Boverkets byggregler då inomhusklimat har stor betydelse för hälsa och välmående.

 • Förvaltningar och bolag ska se över möjliga anpassningar av ventilation, till exempel kortare drifttider och/eller avstängning vissa tider av dygnet. De anpassningar som genomförs ska inte ha betydande påverkan på inomhusklimat och/eller arbetsmiljö.

 • Förvaltningar och bolag ska se över möjlighet till ytterligare åtgärder minskade luftflöden under förutsättning att inomhusklimat och/eller arbetsmiljö inte påverkas betydande.

Utomhusbelysning

Den största andelen av stadens utomhusbelysning utgörs av gatu- och parkbelysning och annan belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor och el- och energiförbrukningen är relativt låg. Gatu- och parkbelysning är centralt viktig för framkomlighet, säkerhet och upplevd trygghet varför den inte innefattas i kategorin åtgärder utan betydande verksamhetspåverkan.

 • Förvaltningar och bolag ska se över om belysning av karaktären fasad- och skyltbelysning kan tändas/släckas vid andra tidpunkter alternativt helt eller delvis släckas. Förändringar som genomförs ska inte ha betydande påverkan på trygghet, säkerhet, orientering eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Förvaltningar och bolag som arrangerar julbelysning och dekorationsbelysning på offentlig plats ska se över möjligheten att minska omfattningen (till exempel färre platser, förkortad tidsperiod, kortare brinntid under dygnet). De förändringar som görs ska ta hänsyn till belysningens värde som trivsel- och trygghetsskapande inslag under säsongen.
 • Samtliga förvaltningar och bolag bör avstå från jul- och dekorationsbelysning i stadens egna kontors- och verksamhetslokaler.

Åtgärder vid skärpt läge

 • Förvaltningar och bolag ska för all slags utomhusbelysning se över möjligheten att helt eller delvis göra begränsningar nattetid. Med delvis avses för gatu- och parkbelysning och belysning av allmän plats möjligheten att släcka ned de armaturer inom område där så är möjligt utan betydande påverkan på trygghet, säkerhet och framkomlighet.
 • All julbelysning och annan säsongs- och dekorationsbelysning utgår.

Ändrade beteenden i det dagliga arbetet

Kommunens verksamheter har systematiskt och under lång tid arbetat med energieffektivisering och med utbyte av lampor, maskiner och inventarier till mer energieffektiva lösningar. Detta arbete fortsätter och ska intensifieras så långt det är möjligt inom befintliga budgetramar.

Förvaltningar och bolag ska:

 • Arbeta systematiskt för att involvera medarbetare i denna typ av åtgärder för minskad elanvändning i arbetsvardagen.
 • Stödja detta arbete med samordnad internkommunikation som utgår från kommunens övergripande huvudbudskap.