Manuell frånkoppling av elnätet

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har informerat om att risken för en frånkoppling för elanvändare under vintern har ökat. Om en frånkoppling blir aktuell i Mariestads kommun kan det enligt Svenska kraftnät röra sig om en frånkoppling på några timmar.

Det är Svenska kraftnät som beslutar om elen behöver stängas av till utvalda delar av elnätet. Detta kan ske genom en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). En frånkoppling innebär att det sker ett kontrollerat strömavbrott i ett visst område av elnätet. Frånkopplingen görs för att efterfrågan av el är större än produktionen.

Mariestads kommun har ingen påverkan på elnätet vilket innebär att vi inte själva kan bestämma var elen ska stängas av. Kommunen har dock lämnat information till ansvariga myndigheter om vad som behöver prioriteras vid en eventuell nedstängning.

Frågor och svar

Om det blir aktuellt med en frånkoppling så tar Svenska kraftnät beslut om i vilket område elen ska stängas av, i hur stor omfattning samt hur länge den ska vara frånkopplad.

Beslutet går sedan till det berörda elnätsbolaget i området som genomför frånkopplingen. Frånkopplingen ska ske inom 15 minuter från att elnätsbolaget har fått ordern från Svenska kraftnät.

Om vi hamnar i en situation med hög risk att elen behöver stängas av så kommer Svenska kraftnät att med stor sannolikhet se det dagen före. Svenska kraftnät kommer då kontakta elnätsbolagen för att tillsammans minska risken, exempelvis genom att öka produktionen och minska förbrukningen.

I samband med att Svenska kraftnät ser att risken för att de behöver göra en frånkoppling är stor så kommer de att kommunicera via media och till berörda aktörer, exempelvis Mariestads kommun. Med anledning av den korta framförhållningen för Svenska kraftnät kan information om frånkoppling nå oss i Mariestads kommun i ett sent skede. Vi kommunicerar informationen så snart den når oss.

Svenska kraftnät kan inte ge en exakt tidsperiod som elen kommer vara avstängd. Mest sannolikt kommer det röra sig om ett par timmar.

När elen sedan sätts i gång igen så sker det successivt för att inte överbelasta elnätet. Det kan därför dröja ytterligare en stund innan alla hushåll har el igen.

Det som händer vid en frånkoppling är detsamma som händer vid ett vanligt strömavbrott.

När elen slås på igen för många elanvändare så finns en risk för överbelastning på nätet. Vid en överbelastning så finns risk för nya avbrott.

För att hjälpa till att undvika detta är det viktigt att du kopplar ifrån elektrisk utrustning som drar mycket el, till exempel billaddning.