För förskola och skola

Här informerar vi om vad som gäller för skolorna i Mariestads kommun med anledning av coronaviruset.

Sidan senast uppdaterad:

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Närundervisning för högstadiet från 3 maj

Från och med måndagen den 3 maj återgår samtliga elever i årskurs 7-9 på Högelidsskolan samt Tunaholmsskolan till undervisning i skolans lokaler. Dialog har förts med Smittskydd Västra Götaland om att avsluta distansundervisningen då antalet bekräftade fall minskar och smittspridningen just nu främst sker bland vuxna i åldrarna 20-53 år.

Närundervisning för högstadiet från 3 maj.

Årskurs 3 har 100 procent närundervisning vecka 20

Årskurs 3 samt introduktionsprogrammen (IM) kommer att fortsätta med 100 procent närundervisning även under vecka 20.

Från och med den 10 maj kommer elever i årskurs ett och två att ha något mer närundervisning årskursvis. Vissa skoldagar är hela årskurs ett inne på skolan har närundervisning och andra dagar är hela årskurs två inne på Vadsbogymnasiet och har närundervisning. Detta innebär att närundervisningen totalt på skola ökar från 50 procent till 66 procent.

Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet då de eleverna redan idag har 100 procent närundervisning. Schema för vilka dagar årskurs 1 och årskurs 2 ska ha närundervisning läggs ut på Bryggan.

Årskurs 3 har 100 procent närundervisning. Länk till annan webbplats.


Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola samt gymnasieskolan stannar hemma.

För mer information: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Vid negativt provsvar
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits
Ett barn som inte ingår i en smittspårning:
Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom,
för att kunna återgå tidigare än efter 7 dygn. Under hela denna period undviks nära kontakt med
personer utanför hushållet. Utifrån dagens kunskapsläge bedöms att barns smittsamhet vid
covid-19 är lägre än den är för vuxna. En sammanvägd värdering av risk och nytta är därför att
barn som inte testats för covid-19, till skillnad från vuxna, kan återgå till ordinarie verksamhet
även om det inte gått 7 dygn sedan insjuknandet. Det gäller endast under förutsättning att
barnet varit helt utan symtom i 2 dygn. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom,
exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det
gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ett barn som ingår i en smittspårning:
Till exempel barn i förskola, grundskola eller hushåll, ska i princip alltid provtas vid misstänkta
symtom. Om ett barn av olika anledningar inte blir provtaget, gäller i detta fall att det betraktas
som misstänkt covid-19-positivt och behöver då stanna hemma i minst 7 dagar efter
symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrat i minst 2 dygn.

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Syskon till sjukt barn går till förskola/skola så länge hen inte har symtom. Har någon i hushållet fått ett positivt svar på covid-19 ska alla i hushållet vara i karantän i 7 dagar och testa sig. . Symptomfria barn kan gå tillbaka till skolan efter ett negativt provsvar.

Rektor eller skolan kan inte avgöra vad som gäller kring barnets eller anhörigs hälsotillstånd. Kontakta barnets läkare för rådgivning om barnet ska vistas i förskola eller skola.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller har sjukdomssymtom. Skolplikten gäller så länge inget annat meddelas.

Eftersom din förskole-/fritidshemsplats hålls till förfogande och inte kan upplåtas till annat barn betalas avgiften inte tillbaka. Detta gäller tills eventuellt annat beslut tas av myndighet på nationell nivå.

Mariestads kommun har beslutat att barn vars föräldrar blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 vistelsetid på förskolan per vecka. Om föräldern arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Beslutet gäller under förutsättning att förskolans verksamhet inte stängs på grund av nationella eller lokala beslut.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: