Kommunens bolag

Mariestads kommun har tre kommunala bolag; Mariehus AB och VänerEnergi AB samt Mariestads Markutveckling AB.

Mariehus AB

Mariehus AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att erbjuda våra kommuninvånare ett bra och tryggt boende. Bolaget har cirka 1440 lägenheter.

Mariehus AB ska aktivt verka för att kommunen ska vara en attraktiv bostadsort och erbjuda bostäder i varierande hyresnivåer. Mariehus AB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

VänerEnergi AB

VänerEnergis uppdrag är att med kunden och miljön i fokus leverera attraktiva produkter inom energi, fjärrvärme och kommunikation. VänerEnergis tjänsteutbud bidrar till att stärka förutsättningarna för inflyttning och etablering av företag i ägarkommunerna.

Mariestads kommun äger 88 procent av bolaget och Töreboda kommun äger resterande 12 procent. VänerEl AB säljer el till privatpersoner och företag i Norra Skaraborg och är ett helägt dotterbolag till VänerEnergi.

Mariestads Markutveckling AB

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att direkt förvärva, äga, förvalta och förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun. Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestads kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.